Karjalan Liitto ry

Liittokokouksen aikatauluja, kevät 2023

Liittokokous 15.4.2023 valitsee liittovaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston. Tammikuussa asetettu väliaikainen vaalivaliokunta valmistelee näitä valintoja. Vaalivaliokunta on lähettänyt toimeksiannon, jossa se pyytää Karjalan Liiton jäsenyhteisöjä esittämään ansioituneita, karjalaisen aatemaailman omaamia karjalaisia puheenjohtajistoon. Vaalivaliokunta tekee ehdotuksensa puheenjohtajistoon huomioiden osaamisalueet, toimimisen jossakin karjalaisessa jäsenyhteisössä, sosiaaliset taidot tiimityöskentelyyn sekä vahvan motivaation edistää karjalaisen kulttuurin laajaa kirjoa.

Ehdotukset puheenjohtajistoon ansioluetteloineen tulee olla 13.3.2023 klo 16 mennessä liittokokous@karjalanliitto.fi ja kopio maija-liisa.lindqvist@pp.inet.fi

Liittokokous 15.4. valitsee myös liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet, joiden toimikausi kestää seuraavan varsinaisen liittokokouksen päättymiseen eli 2023–2026. Liiton toimisto on pyytänyt piiri- ja liittoyhdistyksiä tekemään esityksen liittovaltuuston jäsenmäärien mukaan. Nämä esitykset on pyydetty 12.4.2023 mennessä osoitteeseen liittokokous@karjalanliitto.fi.

Liittokokous järjestetään joka kolmas vuosi

Karjalan Liitto on rekisteröity yhdistys, jonka ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous.

Karjalan Liiton hallintoelimet ovat liittokokous, liittovaltuusto ja Liiton hallitus.

Ote Karjalan Liiton säännöistä:

8 §. Liittokokous
Liittokokouksen kutsuu koolle Liiton hallitus. Liittokokouskutsu on toimitettava vähintään kuusi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti Liiton jäsenille näiden Liitolle ilmoittamalla osoitteella tai julkaistava yhdessä liittovaltuuston hyväksymässä lehdessä. Jäsenten tulee ilmoittaa liittokokoukseen saapuvat edustajansa vähintään neljä viikkoa ennen liittokokousta.

Varsinainen liittokokous pidetään Liiton hallituksen määräämänä ajankohtana ja paikassa joka kolmas vuosi toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittovaltuusto tai Liiton hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) Liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Liiton varsinaisilla jäsenillä on oikeus nimetä edustajia liittokokoukseen seuraavasti:
- 4 §:n 1- ja 2-kohdassa tarkoitetut piiri- ja liittoyhdistykset saavat nimetä enintään yhden (1) edustajan kutakin niiden jäsenenä olevien yhdistysten yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti;
- muut jäsenet saavat nimetä enintään yhden (1) edustajan kutakin alkavaa kahta sataa henkilöjäsentään kohti, kuitenkin enintään kolme
(3) edustajaa, tai ellei niillä ole henkilöjäseniä tai henkilöjäsenten määrä ei ole luotettavasti todennettavissa, yhden (1) edustajan.

Liittokokousedustajien lukumäärä määräytyy kokousvuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä maksettujen jäsenmaksujen mukaisesti.

Kullakin edustajalla on liittokokouksessa yksi (1) ääni.

Kullakin Liiton yhteistoimintajäsenellä ja kannatusjäsenellä on oikeus nimetä liittokokoukseen yksi (1) tarkkailija, jolla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liiton hallituksen ja liittovaltuuston jäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

9 §. Liittokokouksessa käsiteltävät asiat
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään Liiton hallituksen katsaus Liiton edellisen varsinaisen liittokokouksen jälkeiseen toimintaan ja talouteen.
2. Päätetään Liiton tulevan toiminnan ja talouden päälinjoista.
3. Päätetään liittokokousvuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruudesta.
4. Vahvistetaan tarvittaessa liittovaltuuston jäsenten ja Liiton hallituksen jäsenten valintaa varten vaaliohjesääntö, joka on voimassa uuden vaaliohjesäännön vahvistamiseen saakka. Vaaliohjesääntö on vahvistettava niin, että kaikki Liiton jäsenryhmät saavat liittovaltuustoon ja Liiton hallitukseen tasapuolisen edustuksen.
5. Valitaan Liiton hallituksen puheenjohtaja sekä 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja, joiden toimikausi kestää seuraavan varsinaisen liittokokouksen päättymiseen. Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi.
6. Valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja sekä 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja samoin kuin liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet, joiden toimikausi kestää seuraavan varsinaisen liittokokouksen päättymiseen.
7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies, joilla tulee olla KHT-pätevyys. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varamiehen valinta ole tarpeen.
8. Käsitellään muut liittovaltuuston tai Liiton hallituksen liittokokoukselle esittämät asiat.
Liiton jäsenten liittokokouksessa käsiteltäväksi haluamat asiat on toimitettava kirjallisesti Liiton hallitukselle liittokokousvuoden helmikuun loppuun mennessä.