Suosituksia jäsenyhteisöille koronapandemian aikana

Karjalan Liitto suosittelee, että jäsenyhteisöissä noudatetaan valtionhallinnon kokoontumisia koskevia suosituksia kesäajan tilaisuuksista heinäkuun loppuun saakka.

Myös loppukesän osalta tapahtumien järjestäminen saattaa olla haasteellista osallistumisaktiivisuuden puolesta.

Suosittelemme joko siirtämään jo sovitut pitäjäjuhlat, sukukokoukset, muut isommat tapaamiset ja tilaisuudet tai perumaan ne kokonaan.

Kotiseutumatkoja ja muita matkoja Venäjälle tai muualle ei suositella, ennen kuin rajat avautuvat ja koronapandemia laantuu. Viranomaiset ovat keskeyttäneet viisumianomusten käsittelyn toistaiseksi. Teknisesti käsittelyt ruuhkautuvat, ja se on otettava huomioon, mikäli matkojen järjestelyjä jatketaan.

Karjalan Liitto kehottaa jäsenyhteisöjä seuraamaan valtionhallinnon ohjeita ja toimimaan niiden mukaan. Toukokuun alussa valtionhallinto linjaa tarkemmin yli 10 hengen kokoontumisista.

Toivomme, että seurojen toiminnoissa mennään terveys edellä.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Katso poikkeusoloihin tehdyt muutokset yhdistyslakiin:

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yh-distyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/71053

Yhdistyslaki
Yhdistyslain 20 §:n 1 momentista poiketen yhdistyksen kokous, joka sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2020 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Sama määräaika koskee yhdistyslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhdistyksen kokousta.
Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyt-tämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.
Hallitus voi päättää, että syyskuun 2020 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 2020.
Tätä lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa.
Allekirjoittajina (30.4.2020) tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Poikkeuslaki koskee seurojen kevätkokouksia

Kevät- ja syyskokouksen yhdistäminen yhdeksi kokoukseksi ei ole mahdollista!
Sekä kevät- että syyskokouksen yhdessä pitäminen ei ole mahdollista poikkeusoloja koskevan lain ja Karjalan Liiton piirien ja seurojen sääntöjen mukaan. Seura voi pitää kevätkokouksen etänä, ja siihen voi vaatia ennakkoilmoittautumisen.

Poikkeuslaki ei koske sääntöjen mukaisia seurojen syyskokouksia. Poikkeuslaissa säädetään näin: ”Yhdistyslain 20 §:n 1 momentista poiketen yhdistyksen kokous, joka sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2020 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Sama määräaika koskee yhdistyslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhdistyksen kokousta.” Poikkeuslaki on voimassa 30.9.2020 saakka ja sitä sovelletaan sellaiseen kokoukseen, joka pidetään lain voimassa ollessa.

Kun seurojen syyskokoukset tulisi järjestää sääntöjen mukaan vasta loka-marraskuun aikana, niin ne on pidettävä ihan tavalliseen tapaan – ellei poikkeuslain voimassaoloaikaa myöhemmin jostain syystä eduskunnan päätöksellä jatketa.

Poikkeuslaki koskee siis vain seurojen kevätkokouksia; niissä voidaan sallia etäyhteydellä osallistuminen ja asiamiehen käyttö sekä vaatia ennakkoilmoittautuminen.