Suosituksia jäsenyhteisöille koronapandemian aikana

Karjalan Liitto suosittelee, että jäsenyhteisöissä noudatetaan valtionhallinnon kokoontumisia koskevia suosituksia. Karjalan Liitto kehottaa jäsenyhteisöjä seuraamaan valtionhallinnon ohjeita ja toimimaan niiden mukaan. Toivomme, että seurojen toiminnoissa mennään terveys edellä.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

 

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677

4 §
Yhdistyslaki

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 3. päivänä lokakuuta 2020 ja on voimassa 30. päivään kesäkuuta 2021.

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa.
HE 117/2020
TaVM 17/2020
EV 95/2020

Allekirjoittajina 2 päivänä lokakuuta 2020 tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson