Strategiatyöhön liittyvistä kyselyistä hyvää pohjatietoa tulevaisuustyöhön

06.02.2023 13:55

Karjalan Liitossa laaditaan parhaillaan uutta strategiaa tulevalle liittokokouskaudelle ja Liitto toteutti siihen liittyen neljä eri kyselyä eri kohderyhmille joulu-helmikuun välisenä aikana. Kyselyiden tuloksia käytetään tietopohjana uutta strategiaa laadittaessa.

Joulukuussa toteutettiin jäsentyytyväisyyskysely, johon tuli ilahduttavasti lähes 900 vastausta. Ilahduttavaa oli myös se, että vastaajien joukossa oli paljon sellaisia, jotka olivat vasta äskettäin liittyneet Liiton jäseneksi. Jäsentyytyväisyyskyselyssä tuli selkeää viestiä muun muassa siitä, mitkä tapahtumat ja toimintamuodot koetaan tärkeimmiksi. Karjalaiset kesäjuhlat olivat ylivoimaisesti suosituin osa Liiton tapahtumatarjontaa. Kyselyssä tuli lisäksi paljon ajatuksia siitä, mitä toimintaa toivottaisiin lisää ja mitä sieltä voisi ehkä karsia.

Joulukuussa toteutettiin myös luottamushenkilökysely, joka oli suunnattu liittohallituksen ja -valtuuston jäsenille, piiri- ja liittoyhdistysten puheenjohtajille sekä kaikkien Liiton jäsenseurojen puheenjohtajille. Vastauksia tähän kyselyyn tuli 60. Kyselyssä vastaajilla oli mahdollisuus arvioida tyytyväisyyttään mm. puheenjohtajiston, liittohallituksen, liittovaltuuston ja toimiston toimintaan. Näihin liittyen ilmeni tyytymättömyyttä eniten kolmen vuoden välein kokoontuvan liittokokoukseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Liiton taloudesta kysyttäessä luottamushenkilöt näkivät, että jatkossa olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota valtionavustuksen tason säilyttämiseen sekä hankerahoitusten hakuun

Tammikuussa oli vuorossa sidosryhmäkysely. Kyseinen kysely lähti hieman yli 50 vastaajalle, jotka edustivat yliopistoja, kirkon ja valtion toimijoita, mediaa, museoita sekä muita järjestöjä ja yhdistyksiä. Sidosryhmien edustajien vastauksissa korostui se, että Karjalan Liiton toiminta nähdään merkityksellisenä. Sidosryhmillä on kyselyn mukaan myös halua tehdä Liiton kanssa yhteistyötä esimerkiksi yhteisten tapahtumien ja hankkeiden muodossa. Lähes kaikki sidosryhmien edustajat olivat myös valmiita suosittelemaan Liittoa yhteistyökumppaniksi.

Viimeisenä oli vuorossa Liiton ulkopuolisille toimijoille suunnattu kysely, jossa haluttiin kartoittaa niiden henkilöiden mielipiteitä, jotka eivät ole Liiton toiminnassa mukana ollenkaan. Kyselyssä haluttiin selvittää, kuinka hyvin ihmiset ovat tietoisia karjalaisista juuristaan, kiinnostaako karjalainen kulttuuri muutoin ja mikä voisi saada nämä henkilöt mukaan Liiton ja sen jäsenseurojen toimintaan. Vastauksia tähän tammi-helmikuun vaihteessa toteutettuun kyselyyn tuli kaikkiaan 189. Vastanneista lähes kaikki olivat hyvin selvillä karjalaisista juuristaan. Toiminnan osalta heitä kiinnostivat eniten koulutukset ja kurssit, pitäjäesittelyt sekä seminaarit. Eniten kiinnostusta löytyi Karjalaseurojen toimintaan, mutta kolmasosa tähän kyselyyn vastanneista oli kiinnostunut myös useamman seuran toiminnasta.

Mikäli haluat tutustua tarkemmin kyselyiden tuloksiin, niin kaikki raportit kyselyistä löydät strategiatyöhön liittyvältä sivustolta.

Kyselyihin vastanneiden kesken arvottiin kaikkiaan neljä lahjakorttia Karjalan Liiton SieMie-puotiin. Lahjakortit menivät seuraaville henkilöille:

Marjatta Arantila, Vantaa

Patrick Zucchetti, Vantaa

Seija Räty, Joroinen

Kati Ahonen, Lahti

Lämmin kiitos kaikille vastanneille!