Karjalaseurojen Satakunnan piirin kevätkokous 25.3.2011

25.03.2011 00:00

Karjalaseurojen Satakunnan piirin kevätkokous – Naistoimikunnan vahva panos piirin tulonhankinnassa

Karjalaseurojen Satakunnan piiri piti kevätkokouksensa 25.3.2011 ravintola Liisanpuistossa Porissa. Kokouksessa oli edustettuna 14 seuraa piirin 26 jäsenseurasta yhteensä 33 henkilön voimin. Paikalla oli myös Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Satu Hallenberg kertomassa liiton ajankohtaisista asioista toukokuussa pidettävän liittokokouksen edellä. Piirin puheenjohtaja Jouko Hämäläinen kertasi kokouksen avauspuheessaan kuluneen toimintakauden tapahtumia. Piirissä tapahtui merkittävä toimihenkilövaihdos, kun pitkäaikainen rahastonhoitaja Viljo Veijalainen jätti tehtävänsä nuoremmille. Myös piirin sihteerinä toiminut Kullervo Huppunen luopui tehtävästään vuoden 2010 päättyessä. Hän keskittyy jatkossa enemmän muiden karjalaisyhteisöjen toimintaan. Puheenjohtaja kiitti piirin toiminnan jättäneitä vastuuhenkilöitä piirin ja karjalaisen aatteen säilyttämisen hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä. Puheenjohtaja totesi hyvän taloudellisen tuloksen olleen toinen merkittävä seikka piirin vuoden 2010 toiminnassa. Tilikauden ylijäämäisen tuloksen ”takuumiehenä” oli jälleen piirin naistoimikunta, joka on toiminut aktiivisesti tapahtumien järjestäjänä. Puheenjohtajan avauksen kolmas keskeinen teema liittyi tiedottamiseen kotisivujen kautta, sillä piirin nykyiset kotisivut sulkeutuvat 31.5. ja piiri tulee näillä näkymin käyttämään hyväksi Karjalan Liiton tarjouksen ja siirtämään kotisivunsa liiton sivujen yhteyteen. Samalla kannustetaan myös piirin seuroja tekemään samoin. Erityisesti puheenjohtaja halusi rohkaista niitä seuroja, joilla ei vielä ole ollut sivuja, ottamaan haasteen vastaan ja hyödyntämään sähköisen viestinnän tarjoamat mahdollisuudet. Siitä, että koko toimintaketju liitosta seuroihin ja päinvastoin toimisi samalla alustalla, on saatavissa merkittäviä synergiaetuja. Siirtyminen sivuilta toisille helpottuu, tiedonvälitys nopeutuu ja yksinkertaistuu, formaatti on yhteinen ja liitto pystyy antamaan koulutuksellista tukea etenkin piireille, jotka voivat sitten edelleen avustaa niitä seuroja, jotka tulevat nyt uusina käyttäjinä mukaan. Satu Hallenberg antoi kannanotoillaan tukea piirin puheenjohtajalle. Kuluva kevät sitten näyttää, kuinka monta seuraa lähtee toivottua menettelytapaa noudattamaan.

Piirin puheenjohtajan jälkeen ennen varsinaisia kokousaiheita sai puheenvuoron Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Satu Hallenberg. Hän palasi vielä kuluneen 70-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin ja iloitsi siitä erinomaisen suuresta huomiosta, jonka juhliva liitto sai osakseen yhteiskunnan ylimmiltä valtioelimiltä ja päättäjiltä. Liiton perustamisen juhlassa oli läsnä sekä tasavallan presidentti että pääministeri ja lukuisa joukko muita yhteiskunnan merkittäviä vaikuttajia. Toukokuussa 2010 vietetty asutustoiminnan muistomerkin paljastus oli puolestaan kunnianosoitus Veikko Vennamon työlle entisiltä asuinsijoiltaan muuttamaan joutuneen kansanosan uudelleen sijoittamisessa. Toiminnanjohtaja kiitti samalla myös kaikkia satakuntalaisia karjalaisyhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka olivat mukana mahdollistamassa hankkeen toteuttamista. Liiton kesäjuhlat Helsingissä olivat jälleen näkyvä ja monipuolinen osoitus karjalaisen kulttuurin ja aatteen voimasta ja elävyydestä. Liiton monipuolisesta kansainvälisestä toiminnasta nousi erikoisuutena esille osallistuminen Kanadassa järjestettyyn Pohjois-Amerikan suomalaisten FINN GRAND FEST-juhlaan, jota vietettiin kalevalaisen teeman puitteissa. Liitto järjesti jälleen myös lukuisia perinteisiä juhlia, seminaareja ja muita tapahtumia. Tulevista tapahtumista piirin kannalta merkittävänä voidaan pitää Porissa 30.11.2011 järjestettävää Talvisodan syttymisen valtakunnallista muistotilaisuutta. Satu Hallenbergin esitys osoitti, miten runsaasti liitto on yksin tai yhdessä muiden yhteistoimintatahojen kanssa järjestämässä valtakunnallisesti tai muuten yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia. Tämän lisäksi liiton henkilöstö ja toimisto hoitaa sille keskusjärjestönä kuuluvat tehtävät. Palkatun henkilöstön määrä on kuitenkin vähäinen verrattuna muihin vastaaviin yhteisöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että piirien ja seurojen tulisi mm. ennakoida riittävän ajoissa ja yksityiskohtaisesti tarve-esityksensä liitolle ja toisaalta noudattaa esimerkiksi toiminnan raportoinnissa annettuja määräaikoja, koska liiton toimisto on varannut kapasiteettinsa säännön mukaisina aikoina toteutettaviin tapahtumiin. Raportointi ja tapahtumatietojen täysimääräinen kokoaminen on tärkeätä liiton hakiessa opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta toiminnalleen. Jatkuvuuden kannalta on tärkeä merkitys sillä, että ministeriön avustuksen taso pystytään säilyttämään. Avustus on kuitenkin harkinnanvarainen ja siksi toiminnan tason säilyttäminen ja raportoinnin oikeellisuuden osoittaminen ovat tärkeässä asemassa. Toiminnan tason ja laajuuden madaltuminen saattaisi aiheuttaa avustuksen määrän laskun ja lisätä painetta muun omatoimisen tulonhankinnan tehostamiseen.

Ennen siirtymistä varsinaisiin kevätkokousasioihin luovuttivat liiton toiminnanjohtaja ja piirin puheenjohtaja Vammalan Karjalaseura ry:n anoman liiton hopeisen ansiomerkin piirin varapuheenjohtaja Pekka Saloselle.

Kevätkokouksessa valittiin johtamaan puhetta Hiitolan Pitäjäseuran kunniapuheenjohtaja, pitkän linjan karjalaisyhteisöaktiivi Mauri Lankinen. Sihteerin tehtävä lankesi automaattisesti piirin sihteerille. Kokousväki hyväksyi yksimielisesti hallituksen laatiman toimintakertomuksen, samoin hyväksyi ja vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Piirin edustajiksi Karjalan Liitto ry:n liittokokoukseen valittiin Jouko Hämäläinen henkilökohtaisena varajäsenenään Yrjö S. Kaasalainen ja Pekka Salonen henkilökohtaisena varajäsenenään Raimo Hannukainen. Edustajaehdokkaaksi liittovaltuustoon valittiin Jouko Hämäläinen henkilökohtaisena varaehdokkaanaan Pekka Salonen.

Vuoden 2010 tilien tultua hyväksytyiksi ja hallituksen saatua vastuuvapauden keskeytettiin kokousasioiden käsittely hetkeksi. Käsittelytauon aikana piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luovuttivat rahastonhoitajan tehtävistä luopuneelle Viljo Veijalaiselle kanteleen kiitoksena pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta piirin ja karjalaisen aatteen edistämisen hyväksi.

Piirin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä on useasti tullut esille piirin naistoimikunnan keskeinen asema piirin toimivimpana toimikuntana ja varainhankkijana. Toimikunta on johtajansa Milja Peltomaan johdolla järjestänyt vuosittain erilaisia tapahtumia. Kuluvana vuonna on jo järjestetty salaattikurssi Harjavallassa 20.3. ja 3.4. pitopäivälliset Luvialla. Kesällä järjestetään virkistyspäivä 21.8. Tämän lisäksi naistoimikunta on ollut perinteisesti aktiivisesti mukana mm. liiton kesäjuhlamatkan järjestelyissä.Kuva 1: Piirin puheenjohtaja Jouko Hämäläinen avusti toiminnanjohtaja Satu Hallenbergia Karjalan Liiton ajankohtaisen toiminnan esittelyssä

 

 

 

 


Kuva 1: Piirin puheenjohtaja Jouko Hämäläinen avusti toiminnanjohtaja Satu Hallenbergia Karjalan Liiton ajankohtaisen toiminnan esittelyssä

Kuva 2: Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg kiinnitti ansiomerkin Pekka Salosen takin rintamukseen

 

 

 

 


Kuva 2: Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg kiinnitti ansiomerkin Pekka Salosen takin rintamukseen

Kuva 3:  Puheenjohtaja Jouko Hämäläinen ja varapuheenjohtaja Pekka Salonen luovuttivat muistoesineen pitkäaikaiselle rahastonhoitajalle Viljo Veijalaiselle kiitoksena erittäin pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta piirin ja Karjalan Liiton hyväksi

 

 

 

 

 

Kuva 3:  Puheenjohtaja Jouko Hämäläinen ja varapuheenjohtaja Pekka Salonen luovuttivat muistoesineen pitkäaikaiselle rahastonhoitajalle Viljo Veijalaiselle kiitoksena erittäin pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta piirin ja Karjalan Liiton hyväksi