Karjalan Liiton hallituksen tiedote

13.10.2020 16:17

Tiedote liittohallituksen viimeviikkoisista kokouksista

Karjalan Liiton sääntömääräinen liittokokous pidettiin su 23.8.2020. Kyseisessä kokouksessa valittiin liittovaltuuston ja liittohallituksen puheenjohtajisto liittokokouskaudelle 2020–2023. Liittokokouksen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä on tullut esille mahdollisia epäkohtia ääntenlaskuun liittyen. Lisäksi Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto on pyytänyt selvitystä tiettyihin yksityiskohtiin liittyen. Liittohallitus päätti toteuttaa selvityspyynnön näihin huomioihin liittyen. Selvityksen tekivät varatuomari Vesa Malila ja KHT Heidi Vierros.

Liittohallitus on käsitellyt tehtyä selvitystä kokouksissaan 7.10. ja 9.10. Selvityksen perusteella kaikki valitut henkilöt voidaan juridisesti tarkasteltuna kutsua tehtäviinsä. Hallitus kuitenkin näki, että asiaan liittyy myös muita näkökulmia.

Kansanedustaja Heikki Autto on pyytänyt 9.10. eroa valtuuston toisen varapuheenjohtajan tehtävästä. Hän perustelee eroaan sillä, että liittokokouksessa käyty vaali oli äärimmäisen tiukka ja pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä on ilmennyt, että on olemassa perusteltu epäilys siitä, että liittokokouksen päätökseksi kirjattu päätös ei mahdollisesti toteuta vaalissa ilmaistua liittokokouksen tahtoa. Näin ollen hän näkee, ettei hänellä ole tosiasiallista mahdollisuutta toimia menestyksekkäästi liittovaltuuston toisena varapuheenjohtajana.

Eevaliisa Kurki on pyytänyt 12.10. eroa liittohallituksen toisen varapuheenjohtajan tehtävästä siitäkin huolimatta, että hän sai kokouksen äänivaltaisilta jäsenyhdistysten edustajilta 82,4 % hyväksytyistä äänistä. Kokouksen aikana ei hänen ehdokkuutta eikä valintaa kukaan kokousedustajista kyseenalaistanut. Liittokokouksen aikana voimassa olleiden sääntöjen mukaan hän ei ollut vaalikelpoinen. Samassa kokouksessa hyväksyttiin yhdenvertaisuuslain mukainen sääntömuutos vaalikelpoisten henkilöiden ikään liittyen. Säännöt ovat hyväksyttävänä patentti- ja rekisterihallituksessa ja niiden tullessa voimaan Kurjen valintaan liittyvä moitteenvaraisuus poistuu.

Tehtävien uudelleen täyttämisessä edetään sääntöjen mahdollistamalla tavalla. Karjalan Liiton sääntöjen 10–11§:n perusteella liittovaltuusto voi valita keskuudestaan liittovaltuuston puheenjohtajat tehtävästä luopuneiden tilalle sekä tarvittaessa voi valita liittohallituksen varapuheenjohtajan tehtävästä luopuneiden tilalle.
Varapuheenjohtajien Heikki Auton ja Eevaliisa Kurjen eropyynnöt käsitellään liittovaltuuston kokouksessa 21.11.2020. Tehtävät voidaan myös jättää täyttämättä, mikäli liittovaltuusto niin katsoo. Liittohallitus valmistelee liittovaltuustolle asian menettelytavat.

Tehty selvitys on Liiton sisäinen asiakirja. Liittokokouksen pöytäkirja sen sijaan voidaan antaa nähtäväksi jäsenyhteisön valtakirjalla esittämälle jäsenyhteisön jäsenelle. Tähän liittyen mahdolliset tiedustelut voi osoittaa toiminnanjohtajalle.

Lisätietoja antavat:

Liittohallituksen puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi, p. +358 50 304 1444
Toiminnanjohtaja Pertti Hakanen, pertti.hakanen@karjalanliitto.fi, p. +358 50 050 5997