Karjalan Liitto ry

Sankarihautausmaa-sivusto

Sivusto luovutetun Karjalan sankarihautausmaista.

Sankarihautausmaiden tiedot käyttöön

Sankarihaudat-sivusto avattiin 30.11.2021.

Pääset tutustumaan sivustoon tästä linkistä.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ja Karjalan Liitto ovat luoneet sivuston, johon on koottu tietoja luovutetulla alueella sijaitsevista sankarihautausmaista.

Lokakuussa 1998 silloinen tasavallan presidentti Martti Ahtisaari pyysi opetusministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin tietojen kokoamiseksi kaikista luovutetun alueen sankarihautausmaista ja niiden tilasta. Tehtävä annettiin juuri perustetulle Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle.

Työhön ryhdyttiin ripeästi. Aiemmin koottujen tietojen ja pitäjäyhteisöiltä saatujen lisäselvitysten perusteella syntyi jo tammikuussa 1999 yhteenveto luovutetuille alueille jääneistä sotilashautausmaista ja niiden muistomerkeistä. Tällä tavoin saatiin koottua tärkeätä tietoa hautausmaiden perustamisesta, käytöstä ja myöhemmistä kunnostustoimenpiteistä.

Tietoja tarvittiin Venäjän viranomaisten kanssa asioitaessa

Jotain oleellista kuitenkin puuttui. Ei ollut karttatietoja, haudattujen luetteloita eikä valokuvia. 2010-luvulle tultaessa kävi kuitenkin selväksi, että Venäjän viranomaisten kanssa asioitaessa juuri näitä tietoja tarvittiin. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys laati 2013 muistion, jossa eräänä ehdotettuna toimenpiteenä oli päivitetyn tiedon kokoaminen hautausmaista. Tarve tunnistettiin myös Karjalan Liitossa, jonka kanssa hanketta ryhdyttiin toteuttamaan yhteisessä työryhmässä.

Tilannekartoituksen työsuunnitelma täsmentyi vuoden 2019 aikana ja varsinainen sähköinen kysely pitäjäyhteisöjen valitsemille vastaajille avattiin tammikuussa 2020. Kyselyn käytännön toteuttamisesta ja rahoittamisesta vastasi Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys. Teknisen ratkaisun ja sivustopohjan rakentamisen palveluntuottajana oli Integral Oy. Taloudellisesti hanketta tuki Maanpuolustuksen kannatussäätiö.
Vastausaineiston jälkikäsittelystä internetsivustoksi on vastannut Karjalan Liitto. Käytännön työn on tehnyt projektiassistentti Eija Vänskä-Sinkkonen. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on tukenut hankkeen loppuun viemistä.

Sivusto julkistetaan 30.11.2021

Talvisodan alkamispäivänä 30.11. julkistettava sähköinen sivusto sisältää tietoja 44 pitäjän alueella olleista 53 talvi- ja jatkosodan sankarihautausmaasta. Varsinaisen Karjalan lisäksi mukana ovat myös Petsamon ja Sallan luovutettujen alueiden kolme sankarihautausmaata.

Hautausmaakyselyyn saadut vastaukset ovat olleet hyvin erilaisia ja eritasoisia. Viimeistelyvaiheessa tietoja on vielä täydennetty vuoden 1999 selvityksestä sekä monista muista lähteistä hankituilla tiedoilla. Jonkin verran on jäänyt puuttumaan hautojen sijaintia osoittavia hautakarttoja sekä haudattujen luetteloita, joita arkistoista ei ole löytynyt. Paikallisia sopimuksia tehtäessä nämäkin tiedot olisivat kokemuksen mukaan kuitenkin tarpeellisia.

Hankkeen alkuperäisenä ajatuksena olleesta hautausmaiden paikkatietojen yhdistämisestä venäläisiin karttoihin on myös toistaiseksi luovuttu. Tietokantaan ei myöskään ole otettu pitäjäyhteisöjen paikallishallinnon viranomaisten kanssa tekemiä hoito- ja suojaamissopimuksia. Nämä tulee kuitenkin olla tarvittaessa saatavilla.

Sivustoa on mahdollista täydentää

WordPress-alustalle rakennetun hautausmaasivuston sisältöä on mahdollisuus julkaisemisen jälkeen korjata ja täydentää. Myös joitakin asiakirjojen liittämiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja joudutaan vielä etsimään. Sivustoa koskeva palaute ohjataan Karjalan Liitolle, joka vastaa muutosten hallinnasta. Tavoitteena on, että meillä olisi jatkuvasti käytettävissä mahdollisimman ajantasainen monia eri tarpeita palveleva tietopohja.

Hautausmaatiedoston kokoajina toivomme, että avattava sivusto palvelee mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa ja että muutkin kuin karjalaisia sukujuuria omaavat internetin selaajat sen löytävät. Luovutetun alueen sankarihautausmaat ovat erottamaton osa suomalaista historia- ja kulttuuriperintöä, joka ansaitsee enemmän tuhoutumisen lisäksi tulla suojelluksi myös unohtumiselta.

 

 

Sankarihaudat-sivuston julkistaminen ja Talvisodan syttymisen muistotilaisuus 30.11.2021

Linkki