Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön säännöt

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön säännöt 

1. Säätiön nimi ja kotipaikka


Säätiön nimi on Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr ja sen kotipaikka on Sastamala.

2. Säätiön tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 §
Säätiön tarkoituksena on karjalaisten ja ensisijaisesti entisen Viipurin läänin pyhäjärveläisten ja heidän jälkeläistensä taloudellisen ja henkisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää stipendejä, apurahoja ja avustuksia, harjoittaa ja tukea julkaisutoimintaa, kunnostaa ja ylläpitää muistomerkkejä, järjestää tilaisuuksia, edistää karjalaisen perinteen säilyttämistä, edistää Karjala-aiheista tutkimusta ja ylläpitää vuorovaikutusta entisen kotiseudun nykyiseen väestöön ja hallintoon.

Säätiöllä on oikeus vastaan ottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 

3. Säätiön omaisuus ja sen hoitaminen

4 §
Säätiön taloutta ja omaisuutta on hoidettava suunnitelmallisesti.

4. Säätiön hallinto

5 §
Säätiön toimielimet ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

Hallintoneuvostoon kuuluu kaksitoista jäsentä, lisäksi nimitetään kuusi varajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa 4 varsinaista ja 2 varajäsentä. Hallintoneuvosto toimittaa jäsenpaikkojensa täydennyksen.

Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa kunakin vuonna kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille voidaan maksaa säätiön hyväksi tehdystä työstä tavanomaisia palkkioita ja kulukorvauksia.

6 §
Hallintoneuvoston tehtävänä on

1) valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet
2) valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
3) vahvistaa tilinpäätösasiakirjat
4) valvoa hallituksen tehtävien suorittamista
5) päättää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajan palkkiosta

Hallituksen tehtävänä on
1) edustaa säätiötä
2) huolehtia kirjanpidosta ja laatia tilinpäätös
3) laatia toimintakertomus kultakin tilikaudelta
4) päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden  ostoista ja luovutuksista sekä niiden panttaamisesta
5) ottaa ja erottaa säätiön asiamies ja muut virkailijat sekä määrätä heidän palkkaetunsa
6) toimittaa kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen päättymisestä patentti- ja rekisterihallitukseen jäljennökset säätiön tilinpäätösasiakirjoista
7) hoitaa säätiön muutkin asiat sekä päättää niistä, mikäli ne eivät kuulu hallintoneuvoston tehtäviin.

7 § 
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseen 11 §:ssä mainittuna aikana sekä sen lisäksi, milloin puheenjohtaja sen tarpeelliseksi katsoo tai vähintään neljä hallintoneuvoston jäsentä sitä määrätyn asian käsittelyä varten pyytää.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi jäsentä on saapuvilla. 

Hallintoneuvoston kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta sähköisesti tai postitetulla kirjeellä.

Hallintoneuvoston kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan tarkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Vaadittaessa on äänestys toimitettava suljetuin lipuin.

Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä päätökset ja tapahtuneet äänestykset.

8 §
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokoukista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätöksen ja tapahtuneet äänestykset.

9 § 
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden.

10 §
Tilinpäätöksen tilikirjat ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen hallintoneuvoston vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta säätiön hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle kaksi viikkoa ennen hallintoneuvoston vuosikokousta.

11 §
Hallintoneuvoston vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

a) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen saakka;
b) esitetään hallituksen tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen aiheuttamista toimenpiteistä;
c) määrätään hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot;
d) valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroistane tilalle;
e) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 §
Säätiön tilintarkastajan on varamiehineen oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastaja.

5. Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen

13 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos muutosta kannattaa hallintoneuvoston kokouksessa kolme neljäsosaa hallintoneuvoston jäsenistä.
Päätös säätiön purkamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut hallintoneuvoston kokouksessa kolme neljäsosaa hallintoneuvoston jäsenistä.

14 §
Mikäli säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet varat sääntöjen pykälän 2. määräysten mukaisesti "Sääntöjen tarkoitus ja sen toteuttaminen", tai ellei se ole mahdollista, karjalaisen kulttuurityön hyväksi. Purkamistilanteessa päätöksen tekee hallitus.


 

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön voimassa olevat säännöt on rekisteröity 16.6.2017.

Säätiön ensimmäiset säännöt vahvistettiin 25.4.1948. Säätiön nimi tuolloin oli Pyhän-Säätiö. Nimi muutettiin Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöksi vuonna 1998.

Säätiön nimessä oleva kirjainyhdistelmä Vpl. on tärkeä, sillä se erottaa säätiömme Pyhäjärvi-Säätiöstä, joka sekin on olemassa ja joka liittyy Oulun läänin Pyhäjärveen.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.