Korpiselkäseura ry säännöt

Alkuperäiset seuran säännöt perustamisvuodelta 1948 on päivitetty vuonna 1993. Tässä on voimassa olevat säännöt. Joiltakin osin säännöissä on vanhentunutta tietoa, esimerkiksi Laatokan Karjalaisten Liitto on lopetettu 2010-luvulla, mutta muutoin säännöt toimivat seuramme toiminnan ohjenuorana.

 

KORPISELKÄ SEURA RY SÄÄNNÖT

25.04.1993

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Korpiselkäseura ry ja sen kotipaikka on Vieremän kunta. Yhdistyksen toimialue on koko valtakunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Laatokan karjalaisten Liittoon.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kotiseudultaan siirtyneiden ent. Korpiselän asukkaiden yhdyssiteenä tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään. Suorittaa entisen Korpiselän historian tutkimusta, vaalia perinteitä, laajentaa jäsentensä ja heidän perillistensä tietopiiriä entisen kotikuntansa tuntemisessa ja harjoittaa toimintaa, jolla edistetään jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Tarkoituksen toteutus

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, keskustelutilaisuuksia, kotiseutuaiheisia kilpailuja, julkaisee ent. Korpiselkää käsittelevää kirjallisuutta sekä toimii 4§:ssä mainitun tavoin 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Yhdistyksen oikeudet

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa ent. Korpiselän kotimaakuntaa käsittelevää kirjallisuuden ja muiden painotuotteiden sekä muistoesineiden myyntiä.

Jäseneksi pääsy

Yhdistyksen jäseneksi pääsee, jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja karjalaisuutta sekä noudattaa yhdistyksen sääntöjä.

Jäsenmaksun suuruus henkilö- ja yhteisöjäsenten osalta määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Kerhojen perustaminen

Yhdistyksen jäsenten toimesta voidaan perustaa paikallisia kerhoja, jotka toimivat yhdistyksen alaosastoina ja noudattavat yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksen asioiden hoitaminen

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, vuodeksi kerrallaan, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. Näitä tehtäviä voidaan antaa saman henkilön hoidettavaksi. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta yhdistyksen jäsenistä.

Johtokunta on päätösvaltainen neljän jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide jota puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen omaisuudesta ja sen hoidosta.

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi,  yhdessä sihteerin kanssa.

Tilien päättäminen

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, sekä johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun loppua jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilintarkastajat jättäkööt johtokunnalle maaliskuun 15. päivään mennessä vuosikokoukselle osoitetun kertomuksen suorittamastaan tarkastuksesta.

10§

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistuksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppupuolella. Muita kokouksia pidetään tarpeellisiksi katsottuina aikoina, tai silloin, kun vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Kokouskutsu on julkaistava 14 päivää ennen kokousta johtokunnan määräämässä yhdistyksen jäsenten keskuuteen leviävässä sanomalehdessä.

Vuosikokouksessa, jossa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni, käsitellään seuraavat asiat.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan tekijä ja pöytäkirjan tarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja yhdistyksen toimihenkilöille.
 5. Päätetään jäsenmaksujen suurudesta.
 6. Vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio ja toimintasuunnitelma.
 7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet johtokuntaan.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.
 9. Valitaan jäsenet tarpeellisiksi katsottaviin toimikuntiin ja edustajat niiden keskusjärjestöjen kokouksiin, joihin yhdistys on liittynyt jäseneksi.
 10. Käsitellään muut johtokunnan vuosikokoukselle esittämät asiat.
 11. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on vähintään 7 päivää ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti esittänyt.

11§

Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja sen toiminnan lopettamisesta tehtävä päätös on pätevä, kun se on tehty kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja päätöksen niissä on vahvistanut ¾-osa läsnäolleista jäsenistä.

12§

Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat, sitten kun on maksettu velat, käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin tavalla, joista viimeinen yhdistyksen kokous päättää, tai jos se ei ole mahdollista, luovutettava Laatokankarjalaisten Liitolle.

13§

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.