Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Karjalan Liitto
 
Vpl Pyhajarvi vaakuna

     Vpl. Pyhäjärvi

Suomen Heraldinen Seura on merkinnyt vaakunan rekisteriinsä 16.1.1989 numerolla 195.

Vaakunan kuviot on otettu Pyhäjärven kirkkoaholle 1936 pystytetystä lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin huipulla olevasta lyhdystä,  jonka yläpuolella oli Karjalan vaakunakuvio: kaksi toisiaan vastaan iskevää käsivartta. Idea on rovasti Kaarle Viikan ja heraldisessa muotoilussa avusti heraldikko, graafikko Kaj Kajander.


Vaakunaselitys:

Punaisessa kentässä kultainen lipuke,  jossa musta,  kulmikas tylppäkärkinen ankkuriristi;

ristin alin sakara muita pitempi. Lipukkeen yläpuolella kaksi irtonaista, toisiaan vastaan iskevää käsivartta, joista oikea pitelee miekkaa, vasen käyrää sapelia; kaikki hopeaa.


kartta pyhajarvi

Pitäjä sai nimensä alueen keskellä sijainneesta Pyhäjärvestä.


Wikipedian tiedot Vpl. Pyhäjärvestä


Sivut päivitetty 26.3.2015

pirjo.kiiala(at)gmail.com


Tervetuloa Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön kotisivuille!69. Vpl. Pyhäjärvijuhlat Sastamalassa 19.7.2015

Ilmoittaudu Voimistelu- ja Urheiluseura Kaiun 100-vuotisjuhlaviestiin 10.7.2015 mennessä. Tarkemmat ohjeet linkistä

Vpl. Pyhäjärvijuhlat


337
Pitäjän tärkeät asiat hoidettiin täällä Kirkkoaholla. Etualalla kunnantalo ja sen takana kellotapuli ja kirkko. Kuva Säätiön arkistosta. Kuvannut E. Tenkanen

Luovutettu Karjala

Pyhäjärvi Vpl sijaitsi Karjalankannaksella Laatokan rannalla. Konevitsan saari kuului myös pitäjän alueeseen. 

Venäjällä hallintoalueen nimi on

Plodovoje.


Säätiö on perustettu Vammalassa 25.4.1948 ja sen kotipaikka on Sastamala.

(Nimi oli vuoteen 1998 saakka Pyhän-Säätiö)"Säätiön perusta - pyhäjärveläisyys - perustuu ja tukeutuu vuosisataiselle, vakaalle ja varmalle yhteistyön ja yhteenkuuluvaisuuden pohjalle."

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, nykyinen kunniapuheenjohtaja Antero Pärssinen lausui edellä olevat sanat 60 vuotta täyttäneestä Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöstä juhlapuheessaan Vpl. Pyhäjärvi-juhlassa Mouhijärvellä 20.7.2008.


Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön säännöt

 

Säätiön nimi on Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö. Säätiön kotipaikka on (Vammala) Sastamala. Säätiön tarkoituksena on karjalaisten ja ensisijaisesti entisten pyhäjärveläisten taloudellisen ja henkisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

 

Säätiön peruspääomaksi entinen Pyhäjärven kunta panee mk 50000. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Peruspääoma on säilytettävä vähentämättömänä. Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja sen varat on sijoitettava vakavaraisesti ja turvallisesti.

 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan kokoamalla yhteen Pyhäjärvellä toimineiden rahastojen, järjestöjen ja yhteisöjen varoja, jakamalla niistä sekä muillakin tavoin hankkimistaan varoista apurahoja ja yleensä tukemalla sellaista laillista toimintaa, joka edistää ensisijaisesti entisten pyhäjärveläisten taloudellisen ja henkisen toiminnan kaikinpuolista menestymistä. Hallintoneuvoston suostumuksella voidaan varoja käyttää myös karjalaisten yhteisten asiain hyväksi. Apurahojen jaosta tekee Säätiön hallitus ehdotuksen hallintoneuvostolle, joka antaa lausuntonsa ehdotuksesta ja voi esittää siinä myös apurahojen saajille tarpeelliseksi katsottavia ehtoja. Tämän lausunnon mukaisesti hallitus lopullisesti päättää käytettävissä olevien varojen jakamisesta ja apurahojen saajille mahdollisesti asetettavista ehdoista.

 

Säätiön hallintoelimiä ovat:

 1. Säätiön hallintoneuvosto

 2. Säätiön hallitus.

 

Säätiön hallintoneuvoston muodostavat säätiön perustavassa kokouksessa valitut 12 jäsentä ja  myöhemmin valitut 6 varajäsentä. Näistä on vuosittain erovuorossa 4 varsinaista ja 2 varajäsentä. Ensimmäisenä kahtena vuotena määrätään erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet arvalla. Hallintoneuvosto toimittaa jäsenpaikkojensa täydennyksen.

Hallintoneuvosto kokoontuu:

 1. Helmi- tai maaliskuussa vuosikokoukseen, jolloin käsitellään mm. seuraavat asiat:

  1. Esitetään hallituksen ja tilintarkastajain kertomukset,

  2. Vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään tilivapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle,

  3. Päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannuksista. Kokouspalkkioiksi voidaan kuitenkin maksaa enintään sama palkkio kuin valtion komiteoissa,

  4. Määrätään tilintarkastajien palkkiot,

  5. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallintoneuvoton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

  6. Valitaan erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten tilalle jäsenet,

  7. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle jäsenet,

  8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä,

  9. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio,

  10. Annetaan hallitukselle lausunto apurahojen jaosta ja määritellään apurahojen saajille mahdollisesti annettavat ehdot.

 

 1. Muulloinkin hallintoneuvoston puheenjohtajan tai hallituksen kutsusta. Kokouskutsu hallintoneuvoston kokouksiin annetaan kirjeellisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 7 jäsentä on saapuvilla. Hallintoneuvosto ottaa säätiölle asiamiehen ja vara-asiamiehen  ja määrää heidän palkkionsa.

 

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee neljä varsinaista ja neljä henkilökohtaista varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Näistä on vuosittain erovuorossa 2 varsinaista ja 2 varajäsentä. Ensikerralla erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet määrätään arvalla. Viidentenä hallituksen jäsenenä on säätiön asiamies ja varajäsenenään säätiön vara-asiamies. Ennen vaalikauden päättymistä eronneen jäsenen ja varajäsenen tilalle valitaan uusi jäljellä  olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen, joka toimii säätiölain edellyttämänä hallituksena, asiana on mm.:

a.     Edustaa Säätiötä,

b.     Laatia ja hyvissä ajoin jättää hallintoneuvostolle ehdotus talousarvioksi,

c.     Ottaa Säätiölle rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa,

d.     Laatia Säätiön toimintakertomus, antaa tilit tilintarkastajille, esittää tilinpäätös ynnä tilintarkastuskertomus oman lausuntonsa ohella Säätiön hallintoneuvostolle,

e.     Ennen huhtikuun loppua jättää (oikeusministeriölle) patentti ja rekisterihallitukselle  jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastajain lausunnosta ja vuosikertomuksesta sekä julistaa Säätiöstä jaettavat apurahat haettaviksi,

f.      Päättää 5§:ssä mainitun lausunnon mukaisesti apurahojen jaosta ja valvoo niiden käyttöä.

Kokouskutsun hallituksen kokouksiin antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vähintään viisi päivää ennen kokousta. Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat avonaisessa äänestyksessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 10 ja 12§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Suljettua äänestystapaa käytetään vain sitä vaadittaessa. Tällöin äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on kutsua hallintoneuvosto koolle ja johtaa asiainkäsittelyä sen kokouksissa. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän estyessä. Hallituksen puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa ja hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän estyessä. säätiön asiamies toimii hallintoneuvoston ja hallituksen sihteerinä, laatii pöytäkirjat, huolehtii Säätiön kirjeenvaihdosta ja suorittaa muut hänelle uskotut tehtävät.

 

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja asiamies yhdessä tai varapuheenjohtaja toisena.

 

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on ne annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viikkoa ennen hallintoneuvoston kokousta.

 

10§

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä hallinto-neuvoston kokouksessa, ja ehdotusten on saatava tullakseen hyväksytyiksi, kummassakin kokouksessa ¾ annetuista äänistä.

 

11§

Sääntöjen muutos on alistettava (oikeusministeriön) patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.

 

12§

Jos Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä Säätiön alkuperäiseen tarkoitukseen: karjalaisten taloudellisen ja henkisen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen, lähinnä 3 §:n määritelmän mukaan.

Päätös toiminnan lopettamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä hallintoneuvoston kokouksessa, joiden väliaika tulee olla vähintään kuukausi. Ensimmäisessä tätä tarkoitusta varten kutsutussa kokouksessa tulee päätöksen saada vähintään ¾ annetuista äänistä.Postiosoite on:

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Asiamies Pirjo Kiiala

Lamminkankaantie 12

33420 Tampere


Y-tunnus 0204956-1


Säätiön hallitus 2015

Puheenjohtaja

Pertti Hakanen, puh 0500 505 997

pertti.hakanen(at)kopteri.net

Suppulantie 10, 38250 Sastamala


Varapuheenjohtaja

Juhani Forsberg, puh. 050 511 2899

juhaniforsberg(at)gmail.com

Ryytimaantie 19 A 8, 00320 Helsinki


Hallituksen sihteeri

Pirjo Kiiala, puh. 044 2815 047

pirjo.kiiala(at)gmail.com

Lamminkankaantie 12, 33420 Tampere


Muut hallituksen jäsenet

Kirsti Naskali, puh. 040 7192 692

naskalit(at)kolumbus.fi


Markku Pärssinen, puh. 0400 221 948

markku.parssinen(at)mtk.fi


Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet

Mauri Hauhia, puh. 0400 213 369

taubila(at)pp.inet.fi 

(Pertti Hakasen)


Tarja Kopalainen, puh.


(Juhani Forsbergin)


Tuomo Hinkkanen, puh. 040 044 0147

tsto.hinkkanen(at)co.inet.fi

(Pirjo Kiialan)


Yrjö Inkinen, puh. 0500 132 231

yrjo.inkinen(at)hotmail.com

(Kirsti Naskalin)


Kari Äikäs, puh. 050 434 2410

kari.aikas(at)tieisannointi.com

(Markku Pärssisen)
Vpl. Pyhäjärvi -lehti

Tilaukset, jakeluhäiriöt ja osoitteenmuutokset

lehden päätoimittajalle

Marjo Ristilä-Toikka

Puh. 040 730 2622

marjo.ristila-toikka(at)kolumbus.fi

Rautasemantie 375, 37570 Lempäälä


Tilaukset ja osoitteenmuutokset voi ilmoittaa myös nettilomakkeella, joka on Vpl. Pyhäjärvi-lehti -sivulla.


Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Esko Pulakka

Puh. 044 383 0867

esko.pulakka(at)gmail.com


Pyhajarvi a1

Tilastotietoa vuodelta 1939


Pyhajarvi jarvi

Vpl. Pyhäjärven kylät 001
(Vpl. Pyhäjärvi-lehti 5/2001)

 
Poutapilvi web design Oy