Antrea-Seuran säännöt

Hyväksytty yhdistysrekisteriin 5.2.1991 rek.nro 64865

 

1 §

Yhdistyksen nimenä on Antrea-Seura r.y. ja sen kotipaikkana Helsingin kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisten Antrean ja Vuoksenrannan kuntien alueilla asuneiden keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa Antrean ja Vuoksenrannan historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja muuten vaalia kotiseudun muistoja ja perinteitä.

 

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimeenpanemalla kokous-, valistus- ja juhlatilaisuuksia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

 

4 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö joka itse tai jonka suku on asunut Antrean tai Vuoksenrannan kunnassa tai jonka yhdistyksen johtokunta hänen Antrean tahi Vuoksenrannan pitäjän henkisiä tai taloudellisia pyrkimyksiä edistävän toiminnan, sanottuun pitäjään liittyvän sukulaisuuden tai muun pätevän perusteen nojalla katsoo oikeutetuksi pääsemään yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksellä on oikeus kutsua kunniajäseniä.

 

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen hallituksena toimii johtokunta, jonka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä eroaa ensimmäisenä vuonna puolet, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa rahastonhoitajan ja nimittää tarpeelliset toimikunnat ja niille puheenjohtajat. Johtokunta on päätösvaltainen neljän jäsenen ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnä ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Johtokunta kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varoista.

 

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

7 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun viimeistä päivää jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa johtokunnalle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

 

8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 1. ja elokuun 31. päivän välisenä aikana. Muita kokouksia pidetään, milloin johtokunta katsoo ne tarpeellisiksi tai milloin vähintään 20 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti johtokunnalta anoo. Kokoukset kutsutaan kokoon vähintään kuusi päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella.

 

9 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1)     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan
          tarkastajat.

 2)     Todetaan kokouksen laillisuus.

 3)     Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

4)      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
         toimihenkilöille tai
toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto
         ja tilit antavat aihetta.

 5)     Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.

 6)     Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

 7)     Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.

 8)     Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9)     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan

          toimintavuoden hallintoa ja tilejä.

10)    Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

11)    Päätetään, missä sanomalehdessä kokouskutsut on julkaistava.

12)    Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat.

13)    Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään
         30 päivää ennen kokousta johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi,
         paitsi niissä tapauksissa, joissa yhdistyslaissa tarkemmin määrätään.

 

10 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva päätös voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmasosaa /2/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

 

Yhdistyksen lopettamista koskeva kysymys on siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jossa päätös voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

 

11 §

Jos yhdistys lakkaa, käytettäköön varat, sittenkun yhdistyksen velat on maksettu, entisten pitäjiensä sivistyksellisten ja sosiaalisten asioiden hyväksi viimeisen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla.

 

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslaissa olevia säännöksiä.

 

 

 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Professori Armas Hutri on suunnitellut Antrean viirin, vaakunan ja lipun. Tunnuksena on hopeisena virtaava Vuoksi ja oikeassa yläkulmassa pyhän Andreaksen risti punamustassa kentässä.