Karjalan Liiton Pohjolan piiri ry                           

 

SÄÄNNÖT

 

Yhdistyksen nimi on Karjalan Liiton Pohjolan piiri ry ja sen kotipaikkakunta on Oulu.

Piirin tarkoituksena on olla yhdyselimenä alueensa karjalaisyhteisöjen ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuuriyhteisöjen ja Karjalan Liitto ry:n välillä, tukea ja tehostaa alueellaan toimivien karjalaisyhteisöjen toimintaa, tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisuutta sekä vaalia ja kehittää karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een. Piirin jäseneksi voivat kuulua ne yhdistykset tai yhteisöt, jotka kuuluvat Karjalan Liittoon siten, että jäsenet maksavat Karjalan Liiton jäsenmaksua.

Piiri toteuttaa tarkoitustaan:

Järjestämällä alueellaan ja toimintaympäristössään tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Piiri toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja voi järjestää kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa.

Piiri toteuttaa toimintatarkoitustaan mm:

- Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.

- Harjoittamalla opintotoimintaa.

- Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja.

- Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja                  organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön          yhteistyötä.

- Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittämällä yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin.

- Harjoittamalla tai tukemalla karjalaista nuorisotoimintaa.

- Pitämällä yllä jäsenrekisteriä.

- Tekemällä yhteistyötä Karjalan Liiton ja muiden sen jäsenyhteisöjen kanssa.

Piirillä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

Piirin jäseneksi pääsee jokainen rekisteröity karjalaisyhteisö, joka toimii Karjalaisseurojen piirin alueella, on Karjalan Liitto ry:n jäsen ja jonka piirin hallitus on hyväksynyt. Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.

Piirin tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön voi piirin hallitus vuosikokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen. Piirin hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenseuran, joka rikkoo piirin sääntöjä tai piirin ulkopuolella vaikeuttaa sen toimintaa, tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 3-14 muuta jäsentä, joista eroaa ensimmäisenä ja toisena vuotena puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja puolen muista hallituksen jäsenistä saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

Piirin nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut piirin hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä piirin toiminnantarkastajalle, jonka tulee ennen piirin kevätkokousta antaa piirin kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan piirin hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Päätäntäoikeutta piirin kokouksessa käyttävät piirin jäsenyhteisöjen edustajat. Piirin kokouksiin ovat jäsenyhdistykset oikeutetut lähettämään yhden edustajan jokaista alkavaa 100 jäsentä kohti, enintään kuitenkin kolme (3) edustajaa henkilöjäsentään kohti, tai ellei niillä ole henkilöjäseniä tai henkilöjäsenten määrä ei ole luotettavasti todennettavissa, yhden (1) edustajan.

Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni.

10§

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Piirin kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pyritään järjestämään myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

11§

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään piirin vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit  ehkä antavat aihetta.

5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§10).

6. Valitaan Karjalan Liitto ry:n liittokokousvuonna piirin edustaja ja varaedustaja Liiton liittokokoukseen.

7. Valitaan piirin ehdokas/-kaat ja hänen/heidän henkilökohtainen/-set varaehdokkaansa Karjalan Liitto ry:n           liittovaltuustoon  kolmivuotiskaudeksi.

8. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

9. Käsitellään asiat, jotka joku piirin jäsenyhteisöistä on kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi. 

12§

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.

8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

9. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§10).

10.Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa        käsiteltäväksi.

13§

Piirin sääntöjen muuttamista ja piirin purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä piirin kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

14§

Jos piiri purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun piirin velat on maksettu, piirin toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi tavalla, josta viimeinen piirin kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.

 

Säännöt rekisteröity 23.10.2018 Patentti- ja rekisterihallituksessa.