Voimassaolevat säännöt: 04.11.2022

1 § Yhdistyksen nimi on Jantusen sukuseura ry ja kotipaikka Asikkalan kunta. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

3 § Sukuseura toteuttaa tarkoitusperiään - järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, - keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, - selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon, - harjoittamalla seuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä - pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

4 § Sukuseuran jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen Jantusen sukuun kuuluva, joka polveutuu 25.5.1730 kuolleesta Elias Göraninpoika Jantusesta ja hänen vaimostaan Carin Christerintyttärestä, sekä tällaisen henkilön puoliso. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu henkilö, joka haluaa edistää sukuseuran tarkoituksen toteuttamista.

5 § Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Sukuseuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta.

6 § Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Alle 18-vuotiailta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 § Hallituksen esityksestä sukukokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

8 § Sukuseuran jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.

9 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään neljätoista muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä vuosittain varsinaisessa sukukokouksessa. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa. Erovuoroisuus ensimmäisessä hallituksessa ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

10 § Hallitus voi asettaa keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

11 § Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

12 § Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan sille testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

13 § Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan lausunto seuran talouden ja hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

14 § Sukuseuran varsinainen kokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on toimitettava joko julkaisemalla se hallituksen vahvistamassa sanomalehdessä tai lähettämällä se postitse tai sähköisesti jokaiselle jäsenelle. Sukukokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallituksen määräämässä paikassa pidettävään kokoukseen voidaan myös osallistua edellä sanotuin tavoin. Kutsu ylimääräiseen sukukokoukseen on hallituksen toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yllä mainitulla tavalla. 

15 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista: 1) hyväksytään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden toimintakertomus, 2) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 3) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten sekä talousarvio seuraavalle tilikaudelle, 4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle, 5) valitaan hallituksen jäsenistä sukuseuran esimies seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen saakka, 6) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuran taloutta, hallintoa ja tilinpäätös seuraavalta tilikaudelta, 7) päätetään seuraavan toimintavuotena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä 8) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

16 § Sukukokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä sukuseuran jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide jota kokouksen puheenjohtaja on ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Tasatulos ratkaistaan arvalla.

17 § Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta on pätevä, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

18 § Jos sukuseura purkautuu, seuran omaisuus on luovutettava Karjalan Liitto ry:lle käytettäväksi seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Seuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Mikkelin maakunta-arkistolle.