Vahviala-seura ry:n säännöt

Hyväksymiskokous 19.10.2013

1 §

Yhdistyksen nimi on Vahviala-seura ry ja sen kotipaikkakunta on Iitti

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Vahvialasta kiinnostuneiden kulttuuri- ja etujärjestönä. Seura tekee toiminnallaan tunnetuksi Karjalaa sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria.  Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

Järjestämällä kotipaikkakunnallaan ja toimintaympäristössään alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.

Yhdistys toteuttaa toimintatarkoitustaan:

- Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.
- Järjestämällä koulutusta
- Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen.
- Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä
- Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittämällä yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin.
- Harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa.
- Pitämällä yllä jäsenrekisteriä.
- Toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus-, julkaisu- ja ravintolatoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää tilaisuuksia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.  Jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun määrää vuosikokous.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta. Ennen näiden sääntöjen hyväksymistä voimassa olleet jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 2 vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka ovat erovuorossa vuorovuosina, sekä kahdeksi vuodeksi valitut 6-10 muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on riittävän ajoissa jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pyritään järjestämään myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kutsulla.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuorovuosina.

6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.

8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

9. Päätetään, kuinka kokouskutsut ja muut tiedotteet toimitetaan jäsenille.

10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.