YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Sortavala-seura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on valtakunnallinen ja kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.


2 § TARKOITUS 
Yhdistyksen tarkoituksena
- toimia taustaltaan sortavalalaisten ja Sortavalasta kiinnostuneiden sosiaalisena ja henkisenä yhdyssiteenä
- laajentaa Karjalan ja erityisesti Sortavalan alueen historiallista ja maantieteellistä tuntemusta,
- tehdä tunnetuksi karjalaisia koskevia kysymyksiä sekä vaalia karjalaista kulttuuria ja perinteitä,
- pyrkiä vahvistamaan jäsenten karjalaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä heidän henkisiä ja sosiaalisia pyrkimyksiä.

3 § TOIMINTA
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
Järjestämällä kotipaikkakunnallaan ja toimintaympäristössään alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat -edellisen pykälän (2) tavoitteita. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.

Yhdistys toteuttaa toimintatarkoitustaan:
- toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia
- järjestämällä koulutusta
- järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen
- pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä
- harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittää yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin

- harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa.
- pitämällä yllä jäsenrekisteriä
- toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.

4 § VARAINHANKINTA
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen halIitus hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla. tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut, yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten 
jäsenmaksun määrää syyskokous.   

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai
käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 4 muuta jäsentä, joista eroaa
vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahaston hoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen 4 jäsenen, joista vähintään yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

7 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 § TILINPÄÄTÖS
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 § VUOSIKOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1./10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjeellisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksilla tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjalliseIIa kutsulla.
10 § KEVATKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksella puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista
toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Käsitellään muut hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat
Pidetään jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentiIaisuus (§9).
6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessaa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitelIään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja
ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
9. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.
10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat pidetään jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§9).
11. Käsitellään asiat, ,jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä
muutosta tai  purkamista tulee vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

13 § VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava ensisijaisesti vastaavanlaista toimintaa harjoittavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen 
Yhdistysrekisterissä 12/2011, - rek,n:o 62631