SUKUYHDISTYS SIHVO ry:n SÄÄNNÖT

(hyväksytty Haminan sukukokouksessa 26.5.2007, muutosilmoitus merkitty yhdistysrekisteriin 29.2.2008)

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sukuyhdistys Sihvo ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa. Sukuyhdistys Sihvo ry:tä kutsutaan jäljempänä sukuyhdistykseksi.

2 § Tarkoitus

Sukuyhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia ja kunnioittaa suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

3 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuyhdistys - järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuyhdistyksen toimintaan liittyviä tilaisuuksia, - kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sen jäsenten tietoon, - harjoittaa sukuyhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, - pitää luetteloa suvun jäsenistä sekä - voi myöntää avustuksia sukuyhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi sukuyhdistys voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuyhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

4 § Jäsenet

Sukuyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuyhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa sukuneuvosto. Jäsenellä on oikeus erota sukuyhdistyksestä ilmoittamalla siitä sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta sukuyhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kolmen (3) peräkkäisen vuoden aikana. Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukukokous. Sukuneuvosto voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Sukuyhdistys voi laskuttaa enintään kolmen vuoden jäsenmaksun kerrallaan. Sukuneuvoston esityksestä voi sukukokous tai ylimääräinen kokous kutsua sukuyhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut sukuyhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

5 § Sukuneuvosto

Sukuyhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Sukuneuvoston jäsenissä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla edustajia kaikista sukuhaaroista. Sukuneuvoston toimikausi on sukukokousten välinen aika. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenrekisterin pitäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme sukuneuvoston jäsentä sitä vaatii. Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Sukuneuvosto voi keskuudestaan tai muista sukuyhdistyksen jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

6 § Sukuyhdistyksen nimen kirjoittaminen

Sukuyhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Tilit

Sukuyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan lausunto tilien ja sukuyhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä sukuneuvostolle viimeistään kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

8 § Sukuyhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Sukuyhdistyksen kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu valtakunnallisesti leviävässä sanomalehdessä.

9 § Sukuyhdistyksen kokoukset

Sukuyhdistyksen varsinainen kokous eli sukukokous pidetään joka kolmas vuosi sukuneuvoston määräämänä päivänä touko-syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuyhdistyksen kokous niin päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sukuyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Sukuyhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä lukuun ottamatta sääntöjen 11. pykälässä mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukukokouksessa käsiteltävät asiat

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään sukuyhdistyksen tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastajan lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksut seuraaville kolmelle vuodelle

8. Päätetään sukuneuvoston jäsenten lukumäärä

9. Valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja seuraavalle kolmelle vuodelle

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli sukuyhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle maaliskuun 15. päivään mennessä sinä vuonna, kun sukukokous pidetään.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuyhdistyksen purkamisesta on tehtävä sukuyhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuyhdistyksen purkamisesta. Sukuyhdistyksen purkautuessa käytetään sukuyhdistyksen varat sukuyhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Ellei tällaista määräystä ole tehty, siirtyvät sukuyhdistyksen varat ja arkisto Suomen Sukututkimusseura ry:lle