Uudenmaan Karjalaisseurojen piirin säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Karjalaisseurojen piiri  ry ja sen kotipaikkakunta on Helsinki.

2 §

Piirin tarkoituksena on olla yhdyselimenä alueensa karjalaisyhteisöjen ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuuriyhteisöjen ja Karjalan Liitto ry:n välillä, tukea ja tehostaa alueellaan toimivien karjalaisyhteisöjen toimintaa, tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisuutta sekä vaalia ja kehittää karjalaista kulttuuria. Piiri kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.

3 §

Piiri toteuttaa tarkoitustaan:

Järjestämällä alueellaan ja toimintaympäristössään alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Piiri toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja voi järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa.

Piiri toteuttaa toimintatarkoitustaan mm:

  • Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.

  • Harjoittamalla opintotoimintaa

  • Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen

  • Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä.

  • Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittämällä yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin

  • Harjoittamalla tai tukemalla karjalaista nuorisotoimintaa

  • Pitämällä yllä jäsenrekisteriä

4 §

Piirillä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5 §

Piirin jäseneksi pääsee jokainen rekisteröity karjalaisyhteisö, joka toimii Uudenmaan Karjalaisseurojen piirin alueella, on Karjalan Liitto ry:n jäsen ja jonka piirin hallitus on hyväksynyt. Jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous.

Piirin tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön piirin hallitus voi kokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäsenekseen.

Piirin hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenseuran, joka rikkoo piirin sääntöjä tai piirin ulkopuolella vaikeuttaa sen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta. 

6 §

Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi (2) vuodeksi valitut kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista eroaa ensimmäisenä vuotena puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän (4) jäsenen saapuvilla ollessa.  Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä. 

7 §

Piirin nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 §

Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut piirin hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä piirin tilintarkastajille, joiden tulee  2 viikkoa  ennen piirin kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan piirin hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 §

Päätäntäoikeutta piirin kokouksessa käyttävät piirin jäsenyhteisöjen edustajat. Piirin kokouksiin ovat jäsenyhdistykset oikeutetut lähettämään yhden edustajan jokaista alkavaa 100 henkilöjäsentä kohti, enintään kuitenkin kolme (3) edustajaa jäsenyhdistystä kohti, tai ellei niillä ole henkilöjäseniä tai henkilöjäsenten määrä ei ole luotettavasti todennettavissa, yhden (1) edustajan.

Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. 

10 §

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Piirin kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pyritään järjestämään myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

11 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Esitetään piirin vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta

5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (10§)

6. Valitaan Karjalan Liitto ry:n liittokokousvuonna piirin edustaja ja varaedustajat Liiton liittokokoukseen

7. Valitaan piirin edustaja ja hänen henkilökohtainen varajäsen Karjalan Liitto ry:n liittovaltuuston kolmivuotiskaudeksi

8. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

9. Käsitellään asiat, jotka joku piirin jäsenyhteisöistä on kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 §:n määräykset

12 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallinto ja tilejä

8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat

9. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§10)

10. Käsitellään asiat, jotka joku piirin jäsenyhteisöistä on kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 §:n määräykset

13 §

Piirin sääntöjen muuttamista ja piirin purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä piirin kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa. 

14 §

Jos piiri purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun piirin velat on maksettu, piirin toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi tavalla, josta viimeinen piirin kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle. 

15 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Patentti- ja rekisterihallitus 2009