Vuoksen Säätiö

Antrean ja Vuoksenrannan perinnön vaalija

Vuoksen Säätiön säännöt

1 §

Säätiön nimi on Vuoksen Säätiö. Sen kotipaikka on Riihimäki.

 

Säätiön tarkoituksena on tukea entisten Antrean ja Vuoksenrannan kuntien

asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä

sekä tukea heidän entisiin Antrean ja Vuoksenrannan kunt1in tekemäänsä

kotiseututyötä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja ensisijaisesti

sellaisille 1. momentissa mainituille henkilöille, jotka vuonna 1939 asuivat Antrean

ja Vuoksenrannan kunnissa sekä heidän jälkeläisilleen. Avustuksia ja apurahoja

voidaan jakaa myös sellaisille yrityksille ja yhteisöille, jotka toiminnallaan edistävät

säätiön tarkoitusperiä. Säätiö tukee kotiseututyötä mm. hautausmaiden,

kirkonmäkien, muistomerkkien ja Vuoksenrannan kirkon ylläpitoa ja kunnostusta

sekä perinteen keräystä, taliennusta ja niiden siirtämistä seuraaville sukupolville.

 

Säätiön peruspääoma on viisituhatta (5000) markkaa, jonka tuottama tulo voidaan

käyttää säätiön tarkoituksiin Tämän lisäksi säätiöllä on käyttörahasto edellä

mainittuun tarkoitukseen käytettäväksi ja säätiön hallintokulujen suorittamiseksi.

 

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä

muullakin laillisella tavalla kartuttamaan varojaan. Lahjoittajan ja testamentin tekijän

määräykset ja toivomukset on otettava huomioon, mikäli ne eivät ole ristiriidassa

säätiön tarkoituksen kanssa.

 

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja sen varat sijoitettava turvallisesti ja

tuottavasti.

 

Säätiön hallintoelimiä ovat säätiön hallintoneuvosto ja säätiön hallitus

 

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä 2 §:ssä mainituista

henkilöistä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi, kuitenkin enintään viideksi (5)

kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä.

 

Jos hallintoneuvoston jäsen eroaa tai on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, valitaan

uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Henkilön tullessa valituksi

hallintoneuvostosta hallitukseen tai päinvastoin, alkaa toimikausien laskenta alusta.

Samoin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valitulla alkaa toimikausien laskenta

alusta.

 

 

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja

vähintään kuusi (6) jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella

äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta

muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

 

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuussa, jolloin käsitellään

mm. seuraavat asiat:

 

1) esitetään hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset,

2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja rahastonhoitajille,

3) päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakuluista,

jotka niin palkkio kuin matkakulutkin voidaan määrätä enintään sen suuruisiksi

kuin kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan suoritetaan

4) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

5) päätetään tilintarkastajalle maksettavan palkkion suuruus,

6) täytetään avoimiksi tulleet hallintoneuvoston jäsenten paikat,

7) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi

toimikaudeksi,

8) vahvistetaan talousarvio kulumassa olevalle vuodelle,

9) valitaan jäsenet hallitukseen eroavien tilalle,

1 0) päätetään avustusten ja apurahojen jakamisen periaatteet ja suuruus

 

Hallintoneuvosto voi kokoontua muulloinkin puheenjohtajan tai hallituksen kutsusta.

Kutsu hallintoneuvoston kokouksiin on toimitettava kirjeellisesti tai

hallintoneuvoston jäsenen suostumuksella sähköisenä viestinä vähintään

seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee

kolmeksi vuodeksi kerrallaan 2 §:ssä mainituista henkilöistä, kuitenkin enintään

viideksi (5) kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Hallituksesta on erovuorossa yhtenä

vuotena kolme (3) ja kahtena vuotena kaksi (2) jäsentä. Jos hallituksen jäsen eroaa

tai on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, valitaan uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä

olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valitulla alkaa toimikausien

laskenta alusta.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä,

varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat saapuvilla.

 

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 

1) vastata säätiön toiminnasta ja varallisuuden hoidosta lakeja ja säätiön sääntöjä

noudattaen, 2) edustaa säätiötä,

3) laatia toimintakertomus ja ehdotus talousarvioksi, esittää tilinpäätös ja

tilintarkastajan kertomus hallintoneuvoston vuosikokoukselle,

4) jakaa avustukset ja apurahat

5) päättää säätiön asiamiehen ja rahastonhoitajan tehtävistä ja palkkioista,

6) ottaa ja erottaa säätiön asiamies ja rahastonhoitaja

7) valita vuosikokouksen jälkeen pidettävässä seuraavassa kokouksessa

keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja alkaneeksi toimikaudeksi

8) jättää kesäkuun loppuun mennessä Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi

todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastajan lausunnosta,

vuosikertomuksesta ja tase-erittelyistä.

 

Kokouskutsu hallituksen jäsenille toimitetaan puheenjohtajan toimesta vähintään

seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeellisesti tai hallituksen jäsenen

suostumuksella sähköisenä viestinä.

 

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt

päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen

puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

 

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on kutsua hallintoneuvosto koolle ja

johtaa puhetta kokouksissa. Puheenjohtaja on oikeutettu olemaan läsnä hallituksen

kokouksissa, vaikka ei olisikaan hallituksen jäsen ja käyttämään niissä puhevaltaa

ilman äänioikeutta.

 

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa varapuheenjohtaja puheenjohtajalle

kuuluvat tehtävät.

 

Hallituksen puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa ja

hoitaa ne muut tehtävät, jotka hänelle lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa varapuheenjohtaja puheenjohtajalle

kuuluvat tehtävät.

 

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai

jompikumpi heistä yhden hallituksen jäsenen tai asiamiehen kanssa. Säätiön

kirjeenvaihdosta huolehtii hallituksen puheenjohtaja, jos säätiöllä ei ole näistä

tehtävistä huolehtivaa asiamiestä.

 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi ja tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja

toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen

vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus säätiön

hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

10 §

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus on käsiteltävä hallintoneuvoston

kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava vähintään 2/3

annetuista äänistä.

 

Sääntöjen muutoksen vahvistaa Patentti- ja rekisterihallitus.

 

11 §

Säätiön toiminnan lakkauttamisesta tekee päätöksen hallintoneuvosto hallituksen

tekemän esityksen perusteella, jos lakkauttamista kannattaa vähintään 3/4

annetuista äänistä.

 

Jos säätiö lakkautetaan, on säätiön varat jaettava näiden sääntöjen edellyttämällä

tavalla kuten 2 §:ssä mainitaan.

 

Edellä olevat säännöt on hyväksytty yksimielisesti Vuoksen Säätiön

hallintoneuvoston kokouksessa 16.3.2013.

 

Helsinki 8.7.2013

 

Yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö

Juha Viertola

 

Jaostopäällikkö

Päivi Kauranen

 

Yhteystiedot

Asiamies Reijo Martikainen puh. 040 545 2541

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi. Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.