VIIPURIN PITÄJÄSEURA RY:N SÄÄNNÖT

Muutokset käsitelty ja hyväksytty kevätkokouksessa 19.3.2016 ja syyskokouksessa 29.10.2016
Hyväksytty PRH:n yhdistysrekisterissä 12.4.2017

1 §
Yhdistyksen nimi on Viipurin pitäjäseura ry ja sen kotipaikkakunta on Helsinki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden
kulttuurijärjestönä. Seura tekee toiminnallaan tunnetuksi Viipurin maalaiskuntaa sekä vaalii ja
kehittää karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.

3 §
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä toiminta-alueellaan alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia,
jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Lisäksi yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä.
Yhdistys toteuttaa toimintatarkoitustaan mm. seuraavasti:
- toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ja kulttuuritilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia
- järjestämällä koulutusta
- järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen
- pitämällä yhteyttä toiminta-alueensa muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien
viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät kulttuurityön toteuttamista
- harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittämällä yhteistyötä tiedotusvälineisiin
- harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa
- pitämällä yllä jäsenrekisteriä
- toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.

4 §
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja
testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna
toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi
toimintaansa varten.

5 §
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat
varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun
määrää vuosikokous.
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla
tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai
käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa
suorittamatta.

6 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat
- kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- kolmeksi kalenterivuodeksi valitut yhdeksän (9) muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain
kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

7 §
Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut
yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 15. päivää jätettävä yhdistyksen
tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa
hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon
ja tilien tarkastuksesta.

9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta joko sanomalehti-ilmoituksella, jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostitse.

10 §
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

11 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa
vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai
purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

12 §
Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu,
yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi tavalla,
josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan
Liitto ry:lle.

13 §
Saavutetut jäsenedut säilyvät.