Säännöt

Sortavalan Pitäjäseura ry

Etusivulle


Sortavalan Pitäjäseura ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Sortavalan Pitäjäseura r.y. ja sen kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on koko valtakunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kotiseudultaan siirtyneiden Sortavalan seudun asukkaiden ja heidän jälkeläistensä yhdyssiteenä, tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään, suorittaa Sortavalan seudun historian tutkimusta, vaalia perinteitä, laajentaa jäsentensä ja heidän perillistensä tietopiiriä entisen kotiseutunsa tuntemisessa ja harjoittaa toimintaa, jolla edistetään jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, keskustelutilaisuuksia, kotiseutuaiheisia kilpailuja, julkaisee entistä kotiseutua käsittelevää kirjallisuutta sekä toimii 4  §:ssä mainituin tavoin 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien saavuttamiseksi.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa entistä kotimaakuntaa käsittelevän kirjallisuuden  ja muiden painotuotteiden sekä muistoesineiden myyntiä.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäseneksi voidaan ottaa myös rekisteröityjä yhteisöjä. Jäsenmaksun suuruus henkilö- ja yhteisöjäsenten osalta määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

6 §

Yhdistyksen jäsenten toimesta voidaan perustaa paikallisia kerhoja, jotka toimivat yhdistyksen alaosastoina ja noudattavat toiminnassa yhdistyksen sääntöjä.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, kahdella ensimmäisellä kerralla arvan perusteella ja sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Näitä tehtäviä voidaan yhdistääkin, antamalla niitä saman henkilön hoidettavaksi. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan ottaa johtokunnan ulkopuoleltakin.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä on läsnä kokouksessa. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen omaisuudesta ja sen hoidosta.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun loppua jätettävä tilintarkastajain tarkastettaviksi. Tilintarkastajat jättäkööt johtokunnalle maaliskuun 15 päivään mennessä vuosikokoukselle osoitetun kertomuksen suorittamastaan tarkastuksesta.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Muita kokouksia pidetään tarpeellisiksi katsottuina aikoina tai silloin, kun vähintään 10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta johtokunnan määräämässä yhdistyksen jäsenten keskuudessa leviävässä sanomalehdessä. Vuosikokouksessa, jossa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni, käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja yhdistyksen toimihenkilöille.
5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
6. Vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio ja toimintasuunnitelma.
7. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.
9. Valitaan jäsenet tarpeellisiksi katsottaviin toimikuntiin ja edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus.
10. Käsitellään muut johtokunnan vuosikokoukselle esittämät asiat.
11. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on vähintään kolme päivää ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti esittänyt.

11 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja sen toiminnan lopettamisesta tehtävä päätös on pätevä, kun se on tehty kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja päätöksen niissä on vahvistanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olleista jäsenistä.

12 §

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat, sitten kun velat on maksettu, käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää, tai jos se ei ole mahdollista, luovutettava Sorvala-säätiölle tai Laatokankarjalaisten Liitolle.

13 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 


Tulevat tapahtumat