Vihdin Karjalaseura ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Vihdin Karjalaseura ry ja sen kotipaikkakunta Vihdin kunta Uudenmaan läänissä.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla karjalaisten keskeisenä yhdyssiteenä ja toimia heidän sosiaalisen ja henkisen asemansa tukemiseksi sekä tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksi sekä vaalia karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:n.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

  • toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia;

  • harjoittamalla julkaisutoimintaa;

  • ylläpitämällä kerho- ja kokoushuoneistoa; 

  • harjoittamalla nuoriso- ja varhaisnuorisotoimintaa

4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai ainaisjäseniä. Varsinaisten ja kannattavien jäsenien jäsenmaksun määrää yhdistyksen syyskokous. Ainaisjäsenen on suoritettava yhdistykselle kertakaikkiaan vuosijäsenmaksu 20-kertaisena.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksun suorittamatta.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksän (9) muuta jäsentä, joista eroaa ensimmäisenä ja toisena vuotena kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja viiden (5) jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä. 

7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa ja syyskokous vuosittain viimeistään lokakuussa. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10  jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille sekä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

11 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja äänten laskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.

8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

9. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.

10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain määräykset

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa. 

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen väestön hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.