Vihdin Karjalaseura ry:n säännöt

Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 19.10.2022

Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa 22.3.2023

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä rekisteröinti 02.04.2024

 

Vihdin Karjalaseura ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Vihdin Karjalaseura ry ja sen
kotipaikkakunta on Vihdin kunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla karjalaisten keskeisenä yhdyssiteenä
ja toimia heidän sosiaalisen ja henkisen asemansa tukemiseksi sekä tehdä
tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksiä sekä vaalia karjalaista kulttuuria.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan: - toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja
sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia;- harjoittamalla julkaisutoimintaa ja
- harjoittamalla nuoriso-javarhaisnuorisotoimintaa.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä,
ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja asianmukaisen
luvan saatuaan harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, kahvila- ja
ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä
sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Suomen kansalainen.
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön,
joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamiseksi. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen,
joka rikkooyhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen
toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksun suorittamatta.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi
kerrallaan syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä kolmen vuoden toimikaudeksi erikseen valitut yhdeksän (9) muuta jäsentä.
Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi
uudet jäsenet syyskokouksessa.
Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja
viiden (5) jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide,
johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat
on ennen helmikuun loppua jätettävä yhdistyksen toiminnantarkastajalle,
jonka tulee ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle
osoitettu kirjallinen kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa
ja syyskokous vuosittain viimeistään marraskuussa.
Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä
sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös etäkokouksina.
Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella
tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella tai sähköposti kutsulla.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

toimihenkilöille sekä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta

hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

11 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle

toimintavuodelle.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan

vuodenhallintoa ja tilejä.

8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

9. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on

toimitettava.

10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta

hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain määräykset

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa

vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai

purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen

toimialueella asuvan karjalaisen väestön hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää.