Vihdin Karjalaseura ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Vihdin Karjalaseura ry ja sen kotipaikkakunta on Vihdin kunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla karjalaisten keskeisenä yhdyssiteenä ja toimia heidän sosiaalisen ja henkisen asemansa
tukemiseksi sekä tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksiä sekä vaalia karjalaista kulttuuria.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia;

harjoittamalla julkaisutoimintaa ja

harjoittamalla nuoriso- ja varhaisnuorisotoimintaa.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja asianmukaisen
luvan saatuaan harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia,
rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Suomen kansalainen.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa
tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa
tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksun suorittamatta.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä kolmen vuoden toimikaudeksi erikseen valitut yhdeksän (9) muuta jäsentä. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valitaan kolmen
vuoden toimikaudeksi uudet jäsenet syyskokouksessa.

Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja viiden (5) jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä
tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä. 

7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä sihteerin kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat
asiakirjat on ennen helmikuun loppua jätettävä yhdistyksen toiminnantarkastajalle, jonka tulee ennen yhdistyksen kevätkokousta
antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
vuosittain viimeistään huhtikuussa ja syyskokous vuosittain viimeistään marraskuussa. Muita kokouksia pidetään, milloin
hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös etäkokouksina.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai kullekin jäsenelle lähetettävällä
kirjallisella tai sähköposti kutsulla.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille sekä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden
   hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt
    kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

11 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.

8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

9. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.

10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle
    esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain määräykset

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään
viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa. 

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen toimialueella
asuvan karjalaisen väestön hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää.