Koskelaisten sukuseura ry

Säännöt

Koskelaisten sukuseura RY:n säännöt

Uudet säännöt hyväksytty vuosikokouksessa 29.8.2015. Muutetut säännöt rekisteröity PRH:ssa 17.11.2015.

1§ Yhdistyksen nimi on Koskelaisten sukuseura ry., kotipaikka Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.

2§ Yhdistyksen tarkoitus on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistönsä keskuudessa.Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.

3§ Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä sukukokouksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon luetteloimalla jatkuvasti suvun jäsenet.

4§ Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja haluaa edistää sukuseuran tarkoituksen toteuttamista.

5§ Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenen ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua yhdistykselle, ellei halua.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka varoituksesta huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

6§ Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Hallituksen tulee pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa.

7§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kaksivuotiskaudeksi sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4–6 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä vuotta. Jäsenistä on puolet erovuoroisina kaksivuotiskausittain. Erovuoroisuus ratkaistaan 1. kerralla arvalla. Erovuorossa oleva voidaan valita hallitukseen uudestaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, taikka jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9§ Ydistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintakausi on kaksi vuotta. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

10§ Yhdistyksen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana joka toinen vuosi huhti–syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sukukokouksen määräämässä sanomalehdessä tai saatettu jäsenten tiedoksi kirjeitse tai sähköpostilla.

Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräisiin sukukokouksiin sanomalehti-ilmoituksin tai kirjeitse tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää niitä tarpeellisina tai milloin vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjeellisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten pyytää.

11§ Varsinaisessa joka toinen vuosi pidettävässä sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjantarkastajat ja muut toimihenkilöt.

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Käsitellään edellisten kausien toimintakertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunnot. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille, tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen kauden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarviot.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavien tilikausien tilejä.

Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksun suuruudesta.

Päätetään, miten kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille toimitetaan.

Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta esittäneet hallitukselle kokouksessa käsiteltäväksi.

Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

12§ Sukukokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yhtäläinen äänioikeus. 60 viikon ajan jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan.

Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Mikäli äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, johon sukukokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Äänten mennessä vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

13§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon vaaditaan kahden kolmasosan ääntenenemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

14§ Jos yhdistys purkautuu, on purkautumisesta päättävässä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, taikka päätettävä yhdistyksen varojen ja muun ominaisuuden luovuttamisesta Karjalan Liitto ry:lle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.

15§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Jäsenmaksu 2023

Jäsenmaksu on 32 €/vuosi (sisältää Koskelaisten sukuseuran jäsenmaksun 12€ ja Karjalan liiton jäsenmaksun 20€). Karjalan Liitto lähettää helmikuussa koko laskun jäsenilleen Karjalan Kunnaat -lehden välissä. Jos jäsen kuuluu vain sukuseuraan, hän sai laskun Koskelaisten jäsenlehden välissä. Uudet jäsenet voivat ilmoittautua yhdistykseen Tule mukaan -lomakkeella.

Yhteystiedot 2021-2022

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Heimola. Hallituksen varapuheenjohtaja Juha Henriksson. Sihteeri Vuokko Mäki. Koskelaisten sukuseuran lehti, Rahastonhoitaja Marjatta Larsio

Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Tule mukaan, kysy lisää! Jokainen kiinnostunut on tervetullut jäseneksemme!