Hiitolan Pitäjäseuran tapahtumat

Hiitolainen kästyökori

07.10.2022 17:00 - 07.10.2022 20:00 | Pori, Yhteisötalo, Otavank.5 A Pori (2.ker.)

Tapahtumassa käydään lyhyesti läpi karjalaisia perinnekäsitöitä

Pääset osallistumaan tapahtumaan myös Teams-linkin avulla

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmEwMjgxZTAtN2EwOS00NjRhLWFiNDctMTNmM2Y4OGIxYTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297759401-0ff9-42fb-8eae-9163e29d19bf%22%2c%22Oid%22%3a%228097cd4d-afde-4d1b-8634-cac4e6db63e0%22%7d

Tulkaaha mukkaa entiset sekä uudet

Tapahtuma järjestetään huomioiden turvavälit ja hygieniaohjeistus