Seuran uudistetut säännöt. Voimassa 1.1.2022 alkaen.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Karjalaseura ry. Sen kotipaikka on Lahti.
 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaalimaan karjalaista kulttuuria ja edistämään karjalaisten perinteiden säilymistä ja esiintuomista.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

- järjestämällä jäseniltoja ja tilaisuuksia, jotka palvelevat seuran tarkoitusta
- pitämällä yhteyttä muihin kulttuurijärjestöihin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka  edistävät paikallisen ja karjalaisen kulttuurin yhteistyötä
- osallistumalla karjalaisten yhteisiin juhliin ja tapahtumiin
- järjestämällä kulttuuri- ja muita matkoja jäsenilleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- ottaa vastaan jäsenmaksuja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- toimeenpanna luvanvaraisia rahankeräyksiä
- järjestää tapahtumia, kirpputoreja, arpajaisia ja myyjäisiä
- omistaa kiinteistöjä ja toiminnassaan tarpeellista irtainta omaisuutta


3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa.

Hallitus voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen ja se vapauttaa jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtajalla on osallistumis- ja puheoikeus kaikkiin hallituksen kokouksiin.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjeellä tai sähköpostilla hallitukselle tai puheenjohtajalle pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi, kun ilmoitus on tehty. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo näitä sääntöja vastaan tai joka on laiminlyönyt yhdistykselle suoritetut maksut.


4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta alkaen vuosikokouksesta. Vuosittain puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.
 

6. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua paikanpäällä tai sähköisen yhteyden välityksellä. Kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestäjistä. Äänten mennessä tasan ratkaiseen kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää. Pyyntö on tehtävä hallitukselle kirjallisesti määrättyä asiaa varten. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Kokouskutsu tulee lähettää vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä. Kutsu ilmoitetaan myös yhdistyksen verkkosivuistolla.


8. Vuosikous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskija
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertamus, yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat
11. Päätetään, missä viestintäkanavissa kokouskutsut ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta.


9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen yhdessä kokouksessa, jos vähintään 3/4 äänestäjistä on kannattanut asiaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen kokouksen määräämällä tavalla.