Hyväksytty Karjalan Liiton hallituksessa 27.09.2005
Ennakkotarkastettu Patentti ja rekisterihallituksessa 17.01.2006
 
JÄRVENPÄÄN KARJALA SEURA RY:N SÄÄNNÖT
 
Käsitelty Järvenpään Karjala Seura ry:n kokouksissa 27.11.2008 ja 26.03.2009
 
Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, sääntömuutos. Rekisteröity 17.03.2015
 
1 § Yhdistyksen nimi on Järvenpään Karjala Seura ry ja sen kotipaikkakunta on Järvenpään kaupunki.
 
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuuri ja etujärjestönä. Seura tekee toiminnallaan tunnetuksi Karjalaa sekä vaalii ja kehittää karjalaista kultuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:n.
 
3 § Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan::
Järjestämällä kotipaikkakunnallaan ja toimintaympäristössään alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri-, urheilu-, vapaa-alan tilaisuuksia.
 
Yhdistys toteuttaa toimintatarkoitustaan:
 
- Toimeenpanemalla esitelmä- kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.
- Järjestämällä koulutusta.
- Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen.
- Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä.
- Harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa. 
- Pitämällä yllä jäsenrekisteriä. 
- Toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.
 
4 § Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.
 
5 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun määrää vuosikokous.
 
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.
 
6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 3-7 muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
 
Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 3 jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten menessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
 
Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.
 
7 § Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.
 
8 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
 
9 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevät ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa. Kevät ja syyskokouksen yhteydessä pyritään järjestämään myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.
 
Kokoukset kutsutaan kokoon vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai kullekkin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.
 
10 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 
2.   Todetaan kokouksen laillisuus.
 
3.   Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
 
4.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
 
5.   Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen
      jäsentilaisuus (§9).
 
6.   Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.
 
11 §  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 
2.   Todetaan kokouksen laillisuus.
 
3.   Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten  jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
 
4.   Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma  sekä tulo- ja menoarvio.
 
5.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 
6.   Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 
7.   Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
 
8.   Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
 
9.   Päätetään missä sanomalehdessä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.
 
10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus..
 
11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.
 
12 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävissä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.
 
13 § Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.