Eurajoen Karjalaseura ry:n säännöt

(uudistettu v. 2013 Karjalan Liiton hallituksen 27.9.2005 hyväksymien mallisääntöjen mukaisesti.

Mallisäännöt hyväksytty ja vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 17.1.2006)

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Eurajoen Karjalaseura ry ja sen kotipaikkakunta on Eurajoen kunta.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä. Seura tekee toiminnallaan tunnetuksi Karjalaa sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.

 

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

Järjestämällä kotipaikkakunnallaan ja toimintaympäristössään alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri- , urheilu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.

Yhdistys toteuttaa toimintatarkoitustaan:

 • Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.
 • Järjestämällä koulutusta
 • Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen.
 • Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä.
 • Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittää yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin.
 • Harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa
 • Pitämällä yllä jäsenrekisteriä.
 • Toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.

 

4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

 

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun määrää syyskokous.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

 

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyskokous valitsee puheenjohtajan ja 4 - 8 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja asettaa työryhmiä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen puolet jäsenistä on erovuorossa. Erovuorossa olevat valitaan arvalla.

Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen, kuitenkin enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

 

7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä muun hallituksen jäsenen kanssa.

 

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä yhdistyksen toiminnan tarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

 

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain helmi- maaliskuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä voidaan järjestää myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjeellisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksilla. Päätökseksi kokouksissa tulee mielipide, joka on saanut eniten ääniä. Vaalissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten jakaantuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

 

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
 5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§9).
 6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

11 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
 4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä
 8. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava
 9. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§9)
 10. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

 

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

 

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.

Karjalaseuran keilaus

Karjalaseuran keilaus on keskiviikkoisin klo 14–15. Käytössä on neljä rataa. Maksu on 3 €.

Karjalaseuran kuntosalivuoro

Karjalaseuran kuntosalivuoro on Jokisimpukan kuntosalissa maanantaisin klo 18–19. Vuoro on maksuton.