Wiipuri-Yhdistys ry:n säännöt (hyväksytty v. 2018)

1 §.
Yhdistyksen nimenä on Wiipuri-Yhdistys ry. ja sen kotipaikkakunta on Helsingin kaupunki.

2 §.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia entisen Viipurin kaupungin alueesta kiinnostuneiden kulttuuri- ja etujärjestönä. Yhdistys tekee toiminnallaan tunnetuksi Viipuria ja vaalii Viipurin kulttuuria ja perinteitä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.

3 §.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 1. toimeenpanemalla esitelmä- ja kulttuuritilaisuuksia ja juhlia
 2. järjestämällä kotiseutu- ja muita matkoja
 3. pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin, kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät viipurilaisen kulttuurityön toteuttamista ja jotka tukevat paikallisen ja karjalaisen kulttuurin yhteistyötä
 4. harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 5. harjoittamalla tai tukemalla  karjalaista nuorisotoimintaa
 6. harjoittamalla kotiseudun muistoihin liittyvän kirjallisuuden ja muiden painotuotteiden sekä muistoesineiden myyntiä
 7. ylläpitämällä toimistoa ja kerho- ja kokoushuoneistoa
 8. pitämällä yllä jäsenrekisteriä
 9. toimimalla yhteistyössä Karjalan liiton kanssa                                                                                         

4 §.
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen keräämiseksi toimintaansa varten.

5 §.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toiminnallaan ja käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tahi joka muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

6 §.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka ovat erovuorossa vuorovuosina, sekä kahdeksi vuodeksi valitut 4-6 muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.  

Hallitus  kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen hoidosta.

7 §.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja  varapuheenjohtaja yhdessä tai  jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 §.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, hallituksen  laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun loppuun mennessä jätettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille , joiden tulee vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 §.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun 31 päivänä. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään kymmenes osa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.                                                                         

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjallisesti toimitetulla kutsulla.

Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. 

10 §.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätös.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
 5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
 6. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuorovuosina.
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja mahdolliset uudet jäsenet.
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnan tarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
 10. Valitaan tarvittavat toimikunnat.
 11. Päätetään missä sanomalehdessä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.
 12. Käsitellään muut  asiat.
 13. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.                                                                                                           

  11 §.
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4)  äänestyksessä annetuista äänistä  kannattaa. 

12 §.
Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista on varat luovutettava Viipuri-säätiölle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13 §.
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslaissa olevia säännöksiä.