Uukuniemi-seura ry

Säännöt

Uukuniemi-seura ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Uukuniemi-seura ry ja sen kotipaikka on Parikkalan kunta.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on olla uukuniemeläisten tai Uukuniemestä kiinnostuneiden keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallentaa Uukuniemen historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja vaalia kotiseudun muistoja ja perinteitä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een, Laatokan Karjalan liitto ry:een ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liitto ry:een.

3 § TOIMINTA

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
- toimeenpanemalla kokous- ja juhlatilaisuuksia
- järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen
- pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä
- harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittämällä yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin
- ylläpitämällä toimistoa, kokous- ja kerhohuoneistoa
- harjoittamalla kotiseudun muistoihin liittyvän kirjallisuuden ja muiden painotuotteiden sekä muistoesineiden myyntiä
- harjoittamalla ravintola-, kahvila-, sekä majoitusliikettä
- ylläpitämällä kotiseutumuseota sekä jäsenrekisteriä
Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

4 § VARAINHANKINTA

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia ja tilaisuuksia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö tai yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun määrää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja –jäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta. Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia tai kannattavia jäseniä.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä ja 3 varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä eroaa joka vuosi kolmannes (1/3). Vuosikokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee sihteerin sekä ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään 4 jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa. Hallitus on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen varojen hoidosta. Kulloinkin valitun hallituksen toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa.

7 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 § TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain joulukuun 31. päivänä. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen huhtikuun loppua jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään on 2 viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilin tarkastuksesta.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä-heinäkuussa. Muita kokouksia pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta lehti-ilmoituksilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalle levitettävillä julkisille paikoille asetettavilla ilmoituksilla.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä tilinpäätös.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruudesta.
6. Vahvistetaan alkavan toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
9. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
10. Päätetään, missä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.
11. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
12. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, paitsi niissä tapauksissa, joista yhdistyslaissa tarkemmin määrätään.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta nostettu kysymys on siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jossa päätös voidaan tehdä, jos vähintään kolmeneljäsosaa ¾ äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

11 § VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava ensisijaisesti vastaavanlaista toimintaa harjoittavalle rekisteröidylle yhdistykseIle.

12 § Muissa kohdin noudatettakoon yhdistyslaissa olevia säännöksiä.

13 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT

Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Tule mukaan, kysy lisää! Jäsensihteeri Pekka Muukkonen pekkamuukkonen @ hotmail.com