Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry -> Ruskeala-tietoa -> Säännöt

Ruskeala-Seura ry:n säännöt -  PRH:n hyväksyntä 14.8.2020.

1 §

Yhdistyksen nimi on Ruskeala-Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Ruskealan pitäjästä kiinnostuneiden henkilöiden kulttuuri- ja etujärjestönä. Yhdistys tekee toiminnallaan tunnetuksi Karjalaa, erityisesti Ruskealaa, sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liittoon.

 

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan siten, että se

-     kerää talteen tietoja Ruskealasta,

-     järjestää esitelmä-, kokous-, valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja illanviettoja,

-     järjestää koulutusta,

-     järjestää kotiseutu- ja muita matkoja,

-     pitää yhteyttä muihin kulttuurijärjestöihin, jotka vaalivat karjalaisia perinteitä,

-     harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja tekee yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa,

-     harjoittaa tai tukee karjalaista nuorisotoimintaa,

-     pitää yllä jäsenrekisteriä,

-     toimii yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa.

 

4 §

Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, panna toimeen arpajaisia sekä rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan ja järjestää tilaisuuksia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

 

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen jäsenten jäsenmaksusta päättää jäsenkokous, jonka kokouskutsussa jäsenmaksusta päättäminen on mainittu. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, haittaa yhdistyksen toimintaa omalla toiminnallaan tai käytöksellään tai jättää muistutuksesta huolimatta jäsenmaksunsa maksamatta.

 

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 6–10 jäsentä, joista erovuorossa on vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa rahastonhoitajan. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja yksi paikallaolijoista on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on riittävän ajoissa jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

 

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai jos vähintään kymmenen yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä hallitukselta sitä tietyn asian käsittelemistä varten vaatii. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenkokouksen päättämällä tavalla.

 

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

2.      Todetaan kokouksen laillisuus.

3.      Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös.

4.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

5.      Päätetään jäsenten jäsenmaksusta, ellei siitä ole muussa jäsenkokouksessa päätetty.

6.      Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

7.      Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet erovuoroisten ja hallituksesta eronneiden tilalle.

8.      Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.

9.      Valitaan tarvittavat toimikunnat.

10.   Päätetään, miten kokouskutsut toimitetaan jäsenille.

11.   Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

12.   Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi.

 

11 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

12 §

Jos yhdistys puretaan, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitolle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on varat käytettävä samoin.

 

Entiset säännöt: Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry