Yhdistyksen säännöt

Pääkaupungin Räisäläiset r.y. 
Yhdistys merkitty rekisteriin 19.10.1953 

Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Pääkaupungin Räisäläiset r.y., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Sen kotipakka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena pääkaupunkiseutu.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Räisälästä ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden henkilöiden kulttuuri- ja etujärjestönä sekä keskinäisenä yhdyssiteenä. Tarkoitus on vaalia Räisälään liittyviä muistoja, perinteitä ja muita kulttuuriarvoja. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto r.y.:n. Yhdistys voi kuulua myös muihin karjalaisia perinteitä vaaliviin yhdistyksiin ja liittoihin. 

3 §
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokous-, kulttuuri- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat pykälän 2 tavoitteita järjestämällä retkiä ja kotiseutumatkoja jäsenilleen toimimalla yhteistyössä Karjalan Liitto ry:n ja karjalaisseurojen kanssa pitämällä yhteyttä paikallisen ja karjalaisen kulttuurin yhteistyötä edistäviin järjestöihin harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistys voi hyväksyä myös kannatusjäseniä. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on toiminut sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä joko kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan tai käytöksellään aiheuttaa haittaa yhdistyksen toiminnalle, tai jos jäsen muistutuksista huolimatta jättää erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta kahden vuoden ajan.

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 4 - 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet ovat erovuoroisia. Hallituksen jäsenten määrä päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen äänestyksissä äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallitus on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

6 §
Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai tapauskohtaisesti erillisellä valtuutuksella yksi hallituksen jäsen.

7 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus, sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä viimeistään 15. helmikuuta toiminnantarkastajalle tai varatoiminnantarkastajalle. Heidän tulee antaa hallitukselle viikon kuluttua yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

8 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokoukset kutsutan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai tekstiviestillä. Yhdistyksen kokouksella jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on äänestysoikeus.

9 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
 • Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
 • Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

10 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
 • Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 • Päätetään hallituksen jäsenten määrä (4-6 hlö)
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 • Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
 • Päätetään, missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.
 • Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
 • Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

11 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä, edellyttäen että asia on esitetty kokouskutsussa.

12 §
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, luovutetun Karjalan kulttuuriperinteen tai karjalaisen kulttuuritoiminnan edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

13 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.