PÄÄKAUPUNKISEUDUN KARJALAISYHTEISÖT PÄÄSKY ry
SÄÄNNÖT

Rekisterinumero 117 056

1 § Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää yhteistyötä pääkaupunkiseudulla toimivien karjalaisyhteisöjen kesken sekä tehdä tunnetuksi ja edistää karjalaisen kulttuurin ja perinteen säilymistä pääkaupunkiseudun väestön keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Toimeenpanee kokouksia, esitelmiä, ruokaperinne- ja muita vastaavia karjalaisen kulttuurin säilyttämiseen liittyviä tilaisuuksia.
 2. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 3. Antaa jäsenyhteisöilleen tilaisuuksia tuoda esille niiden toimintatapoja ja perinnetietoa Karjalasta yhdistyksen kokouksissa.
 4. Järjestää virkistystilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn karjalaisen tai karjalaisuutta harrastavan yhteisön.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen jäsenyyden ehtoja.

5 § Yhdistyksen syyskokous päättää vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen (6 – 10) muuta
jäsentä.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi niin, että kunakin toimintavuotena toinen on erovuorossa. Näiden sääntöjen tullessa voimaan erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Uudelleenvalinnat ovat mahdollisia.
Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja jäsenistä puolet on kerrallaan erovuorossa. Näiden sääntöjen tullessa voimaan erovuoroisuus määräytyy sen mukaisesti, kuin se olisi ollut edellisten sääntöjen mukaan. Uudelleenvalinnat ovat mahdollisia.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa varapuheenjohtaja hänen tehtäviään.
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouksesta on kaikille hallituksen jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta ilmoitettu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokouksia voidaan tarvittaessa järjestää myös teknisesti etä- tai sähköpostikokouksina.
Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan sekä asettaa erikseen määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia ja työryhmiä.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
 2. Tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltäviksi tulevat asiat.
 4. Vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta.
 5. Päättää yhdistyksen omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta.
 6. Päättää yhdistyksen palkattujen toimihenkilöiden toimeen ottamisesta sekä heidän tehtävästään ja palkkauksestaan.
 7. Hoitaa muut tehtävät, jotka sille kuuluvat näiden sääntöjen ja yhdistyslain perusteella.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Yhdistyksen hallitus voi antaa jollekin henkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

8 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistykselle valitaan joko tilintarkastus tai toiminnantarkastus ja vastaavat toimihenkilöt sen mukaisesti, mitä asiasta on voimassa olevassa tilintarkastuslaissa määrätty.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.
Tarkastajien on palautettava aineisto ja annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § Yhdistys järjestää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää kirjallisesti hallitukselta sen koolle kutsumista tietyn asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto. Tilinpäätös joko vahvistetaan ja
päätetään myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille, tai päätetään toimenpiteistä, joihin yhdistyksen talous ja hallinto sekä tarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta. Lisäksi käsitellään muut hallituksen kokoukselle valmistelemat asiat.
Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä.
Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet sen mukaisesti, mitä asiasta on edellä 6 § 1. ja 2. momentissa määrätty. Kokouksessa valitaan seuraavaa toimintavuotta varten tilin- tai toiminnantarkastajat sen mukaisesti, mitä asiasta on edellä 8 § 1. momentissa määrätty. Lisäksi käsitellään muut hallituksen kokoukselle valmistelemat asiat.
Yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenyhteisöiltä tulevat esitykset tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen yhdistyksen kokousta.
Yhdistyksen kokouksiin valitsee kukin jäsenyhteisö kaksi edustajaa, joiden tulee esittää yhteisönsä antama valtakirja. Jokaisella valtuutetulla edustajalla on yksi ääni.
Äänivaltaisia ovat myös kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, joilla kullakin on yksi ääni.
Yhdistyksen jäsenenä olevan rekisteröidyn yhteisön jäsenillä ja yhdistyksen kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänivaltaa.

10 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta toimitetulla kirjallisella tai sähköpostikutsulla.

11 § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä ja sillä edellytyksellä, että sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa mainittu.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat käytetään karjalaista kulttuuritoimintaa edistävään tarkoitukseen yhdistyksen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.