Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Loviisan Seudun Karjala-Seura ry. ja sen kotipaikkakunta on Loviisa.

 2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuuri- ja etujärjestönä. Seura tekee toiminnallaan tunnetuksi Karjalaa sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een ja Uudenmaan Karjalaisseurojen Piiri ry:een.

 3 § Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan: Järjestämällä kotipaikkakunnallaan ja toimintaympäristössään alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia. Yhdistys toteuttaa toimintatarkoituksistaan: - Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous-, ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia. - Järjestämällä koulutusta. - Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen. - Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä. - Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoiminta ja kehittämällä yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin. - Harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa. - Pitämällä yllä jäsenrekisteriä. - Toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa.

4 § Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

 5 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksun määrää syyskokous. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

 6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 3-7 muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

 7 § Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 8 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31.päivää jätettävä yhdistyksen toiminnantarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pyritään järjestämään myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjeellisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

 10 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus. 3. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös. 4.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta. 5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§9). 6.Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

 11 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus. 3. Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle. 4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä. 8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat. 9. Päätetään miten kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava. 10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§9). 11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

12 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, josta jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

13 § Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.

 14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

------- Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 5.11.2018 ja ylimääräisessä jäsenkokouksessa 22.12.2018 Rekisteröity 20.12.2018

Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Tule mukaan, kysy lisää! Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksimme!