Alavuden Karjala-seura ry

Puheenjohtaja                

Helinä Mäyry                  

Sihteeri ja rahastonhoitaja

Arja Kuismin-Lehtovaara

 

Alavuden Karjala-seuran säännöt

 

ALAVUDEN KARJALA-SEURAN SÄÄNNÖT


1 §

Yhdistyksen nimi on Alavuden Karjala-seura ry ja sen kotipaikkakunta on Alavus

 
2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuuri- ja etujärjestönä. Seura tekee toiminnallaan tunnetuksi Karjalaa sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.

 
3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

Järjestämällä kotipaikkakunnallaan ja toimintaympäristössään alla mainitun kaltaisia

tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Yhdistys toimii jäsentensä

yhdyssiteenä ja järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan

tilaisuuksia.

 

Yhdistys toteuttaa toimintatarkoitustaan:

    Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.
    Järjestämällä koulutusta.
    Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen.
    Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä.
    Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittämällä yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin.
    Harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa.
    Pitämällä yllä jäsenrekisteriä.
    Toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja,

lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen

luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää

juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

 
5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua  kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on

tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen

varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun määrää syyskokous.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää

jäsenmaksunsa suorittamatta.

 
6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 8 muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 4 jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

 
7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 
8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä

yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen

kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto

toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

 
9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain

loka-marraskuussa. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pyritään järjestämään myös

jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia

pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti

ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksilla tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.
 
10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja  ääntenlaskijat.
    Todetaan kokouksen laillisuus.
    Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
    Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§ 9).
    Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
    Todetaan kokouksen laillisuus.
    Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
    Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
    Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
    Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
    Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.
    Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoiteltu yleinen jäsentilaisuus (§ 9).
    Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä

kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista

jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (314)

äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

 
13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu,

yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi

tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat

luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.

 
14 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

 

 

Jäsenmaksu 2019

Alavuden Karjala-seuran jäsenmaksu on 23 €/vuosi (sisältää seuran jäsenmaksun 3€ ja Karjalan liiton jäsenmaksun 20€)

Yhteystiedot

Hallituksen puheenjohtaja Helinä Mäyry, puheenjohtaja Kolistontie 4 C 24, 63300 ALAVUS p. 044 554 9542, Arja Kuismin – Lehtovaara, sihteeri/rahastonhoitaja Sepänmäentie 131, 63410 RANTATÖYSÄ p. 040 577 2038, Pertti Kuismin, varapuh.joht Luhtasaarentie 42 as 1, 63300 ALAVUS p. 040 066 5422 Jäsenet: Veijo Hannonen Asta Kuismin Kyösti Kuismin Pertti Kuismin Eija Manninen .

Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Tule mukaan, kysy lisää! Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksimme!