Metsäpirtti Seura ry:n säännöt, hyväksytty 27.12.2021.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Metsäpirtti Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on olla Metsäpirtin, Karjalankannaksella Laatokan rannalla sijainneen pitäjän, historiaa ja kulttuuria vaalivien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, tehdä tunnetuksi Karjalan ja Metsäpirtin historiaa ja nykytilannetta sekä edistää Metsäpirtin kehittämisen yleisiä edellytyksiä.

3 § Toiminnan laatu
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1. järjestämällä esitelmä-, kokous- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä juhlia,
2. kehittämällä yhteistoimintaa Metsäpirtin nykyväestön kanssa,
3. järjestämällä kotiseutumatkoja jäsenilleen Metsäpirttiin ja Karjalaan,
4. tekemällä aloitteita ja toimimalla metsäpirttiläisen ja karjalaisen kulttuurin säilyttämisen puolesta,
5. harjoittamalla tiedotus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa,
6. tukemalla metsäpirttiläisten ja karjalaisten perinteiden harrastamismahdollisuuksia,
7. harjoittamalla nuoriso- ja varhaisnuorisotoimintaa, 
8. tukemalla sukututkimusta
9. toimimalla metsäpirttiläisiä yhdistävänä järjestönä ja
10. liittymällä toimintansa tarkoitusperiä tukeviin järjestöihin.

4§ Toimintansa tukemiseksi
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja, ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön. Yhteisöt ja säätiöt voivat olla vain kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniapuheenjohtajia voi kerrallaan olla vain yksi. 

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi yhdistyslaissa säädettyjen erottamisperusteiden lisäksi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka varoituksista huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä tahi toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai kolmesta muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai jos erottamiseen on olemassa muu, yhdistyslain 14§:ssä tarkoitettu pätevä syy.


7§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen vuosikokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

8§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi kaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi (3) kaudeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä, joista erovuorossa on vuosittain kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Mikäli henkilö eroaa hallituksesta kesken kautensa tai jos yhdistyksen kokous erottaa hallituksen jäsenen, niin yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen eronneen/erotetun jäsenen loppukaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä ovat läsnä. Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10 § Äänestykset hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaali on suoritettava lippuäänestyksellä, jos yksikin edustaja sitä vaatii.

11§ Toimikunnat
Yhdistyksen hallitus valitsee yhdistyksen jäsenistä tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja vahvistaa niiden tehtävät. Toimikuntiin voidaan kutsua lisäksi seuraan kuulumattomia asiantuntijoita.

12§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun aikana. Hänen tulee vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.


13§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi (1), vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana ja ilmoittamassa paikassa huhti-toukokuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen niin päättäessä, myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena, tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on osoitettu hallitukselle. Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan Metsäpirtti -seura ry:n kotisivuilla ja hallituksen määrittelemissä lehdissä vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni.

14 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
    ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma
8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
9. vahvistetaan talousarvio
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
1
2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa (2) vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

16 § Yhdistyslain noudattaminen
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.