Metsäpirtti Seura ry – Säännöt ,  02.07.2007

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Metsäpirtti Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on olla Metsäpirtin, Karjalankannaksella Laatokan rannalla sijainneen pitäjän, historiaa ja kulttuuria vaalivien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, tehdä tunnetuksi Karjalan ja Metsäpirtin historiaa ja nykytilannetta sekä edistää Metsäpirtin kehittämisen yleisiä edellytyksiä.

3 § Toiminnan laatu
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1. järjestämällä esitelmä-, kokous- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä juhlia,
2. kehittämällä yhteistoimintaa Metsäpirtin nykyväestön kanssa,
3. järjestämällä kotiseutumatkoja jäsenilleen Metsäpirttiin ja Karjalaan,
4. tekemällä aloitteita ja toimimalla metsäpirttiläisen ja karjalaisen kulttuurin säilyttämisen puolesta,
5. harjoittamalla tiedotus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa,
6. tukemalla metsäpirttiläisten ja karjalaisten perinteiden harrastamismahdollisuuksia,
7. harjoittamalla nuoriso- ja varhaisnuorisotoimintaa, 
8. tukemalla sukututkimusta
9. toimimalla metsäpirttiläisiä yhdistävänä järjestönä ja
10. liittymällä toimintansa tarkoitusperiä tukeviin järjestöihin.

4§ Toimintansa tukemiseksi
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja, ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön. Yhteisöt ja säätiöt voivat olla vain kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniapuheenjohtajia voi kerrallaan olla vain yksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi yhdistyslaissa säädettyjen erottamisperusteiden lisäksi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka varoituksista huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä tahi toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

7§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

8§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi (3) vuodeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10§ Toimikunnat
Yhdistys valitsee tarvittavat toimikunnat syyskokouksessa. 

11§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä ennen tammikuun 31. päivää, kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen tilintarkastajille. Heidän tulee kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2), kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa ja syyskokous vuosittain syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena, tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on osoitettu hallitukselle.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehtiilmoituksilla tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

13§ Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta. 
6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
7. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

14§ Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. 1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2)varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
9. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
10. Päätetään, missä lehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille toimitettava.
11. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
12. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa (2) vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä . Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.