Säännöt 

1 §  

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto on yhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2 §                                                           

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten pitäjäyhdistysten yhteistyöelimenä, edistää ja tukea näiden toimintaa sekä vaalia karjalaisia perinteitä.

Karjalaisilla pitäjäyhdistyksillä tarkoitetaan sellaisia rekisteröityjä aatteellisia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden toimintaan kuuluu tiettyyn luovutetun Karjalan pitäjään kohdistuva tutkimus-, kotiseutu- tai perinnetyö. Lisäksi tarkoituksena on myötävaikuttaa karjalaisuuden sekä karjalaisen kulttuurin säilymiseen ja edistämiseen Suomessa. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

                     

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan muun muassa

               

 • valitsemalla varsinaisessa kokouksessa Karjalan Liiton sääntöjen mukaisesti pitäjäyhdistysten liiton edustajat Karjalan Liiton liittovaltuustoon.
 • järjestämällä kokouksia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, joiden keskeisenä  aihepiirinä on karjalaisiin pitäjiin kohdistuva tutkimus-, kotiseutu- tai perinnetyö, sekä  tukemalla sellaisten tapahtumien järjestelyä,
 • tekemällä viranomaisille tai yksityisille karjalaisyhteisöjen toimintaan liittyviä tai sitä edistäviä aloitteita tai esityksiä,
 • tukemalla ja edistämällä jäsentensä toimia karjalaisessa järjestötyössä ja niiden aatteellisia tavoitteita ja keskinäistä yhteistoimintaa.
 • pitäjäyhdistysten liitto voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:hyn. Pitäjäyhdistysten liiton jäseneksi voivat kuulua ne yhdistykset tai yhteisöt, jotka kuuluvat Karjalan Liittoon siten, että jäsenet maksavat Karjalan Liiton jäsenmaksua.

 

4 §   

Yhdistys perii jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

 

5 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on muun muassa käyttää yhdistyksen puhevaltaa, toteuttaa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa, päättää talousarvion puitteissa yhdistyksen taloudenhoidosta sekä kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

 

Hallitukseen kuuluu yhdeksän kolmen vuoden toimikaudeksi valittua jäsentä, joista vuosittain kolme on erovuorossa aluksi arvan ja myöhemmin vuoron mukaan.  Hallituksen jäsenyys on kiertävä, sama henkilö voi olla jäsenenä enintään 6 vuotta peräkkäin. Hallituksen jäseneksi on vaalikelpoinen se jäsenyhdistyksen jäsen, joka ei ennen vaalivuoden 1. päivää ole täyttänyt 75 vuotta. Hallituksen jäsenen on oltava henkilöjäsenenä Karjalan Liitossa.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. Erityistehtäviä varten hallitus voi tarpeen mukaan asettaa toimikuntia tai toimihenkilöitä.

 

6 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä nämä mukaan luettuna yhteensä vähintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

 

7 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on jätettävä seuraavan vuoden helmikuun kuluessa tilintarkastajien tarkastettaviksi. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa tarkastuksesta ja palauttaa tilit hallitukselle kahden viikon kuluessa.

 

8 §

Yhdistyksen kokouksessa käyttävät kunkin jäsenjärjestön puhe- ja äänivaltaa sen nimeämät ja valtuuttamat edustajat, jotka ovat ko. yhdistyksen jäseniä. Edellytetään, että ko. yhdistys on Karjalan Liiton jäsen. Kokouksessa on kullakin jäsenjärjestöllä yksi ääni.

Yhteisöjäsenen puhe- ja äänivaltaa käyttää sen nimeämä ja valtuuttama edustaja.  Yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

 

9 §

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle tietyn asian käsittelemistä varten, kun hallitus taikka vähintään kolmasosa yhdistyksen jäsenistä katsoo sen tarpeelliseksi.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeillä, jotka lähetetään kullekin jäsenelle sen ilmoittaman yhteyshenkilön osoitteella vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Toimintavuosi on kalenterivuosi.

 

10 §

  Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä  ääntenlaskijat
 • esitetään edelliseltä vuodelta tilit ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto,
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta vastuuvelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit antavat aihetta
 • määrätään alkaneen vuoden aikana perittävän jäsenmaksun suuruus
 • vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valitaan yhdistyksen hallitukseen sen erovuorossa olevien jäsenten sijaan kolme jäsentä, kukin kolmen vuoden toimikaudeksi, sekä hallituksesta ehkä kesken toimikautensa eronneen jäsenen sijaan uusi jäsen eronneen jäljellä olleeksi toimikaudeksi
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 • valitaan yhdistyksen edustajat tai ehdokkaat Karjalan Liitto ry:n liittokokoukseen, liittovaltuustoon sekä liittohallitukseen kiertävän, tasapuolisen ja luovutetun alueen alueellinen pitäjäjako huomioiden valittavien edustajien tulee edustaa pitäjäyhdistyksiä, jotka ovat Karjalan Liiton jäseniä
 • käsitellään muut hallituksen esittämät tai hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle vähintään kuukausi ennen tämän yhdistyksen varsinaista kokousta kirjallisesti esitetyt asiat.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

 

11 §

Yhdistyksen kokous voi antaa pitäjäyhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneelle jonkin pitäjäyhteisön henkilöjäsenelle tai toimihenkilölle yhdistyksen kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen arvonimen.

 

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 

13 §

Jos tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, sen jäljellä olevat varat luovutetaan Karjalan Liitto ry:lle tai, ellei tämä ole mahdollista, yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla karjalaisen kulttuurin edistämiseen Suomessa.

 

 

 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liitto tuo esille luovutetun Karjalan pitäjien historiaa ja perinteitä

noin 50 pitäjäyhdistystä - yli 6000 jäsentä

noin 50 pitäjäyhdistystä - yli 6000 jäsentä

KPYLin kuuluminen on jäsenyhdistyksille maksutonta