Vuoksela-Seura ry

Karjalan Liitto
 

 SÄÄNNÖT                                                                 

 

Seuran nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Vuoksela-Seura ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta.

 

2 §

Seuran tarkoituksena on toimia entisen Vuokselan kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallentaa Vuokselan alueeseen, väestöön ja historiaan liittyviä tietoja ja kulttuuriarvoja sekä valvoa muutoinkin entisen kotiseudun muistoja ja perinteitä.

 

3 §

Seuran toimintamuodot

 

Seura toteuttaa tarkoitustaan

1)     järjestämällä tapaamis-, kokous- ja juhlatilaisuuksia;

2)      harjoittamalla julkaisutoimintaa

3)     keräämällä entiseen kotiseutuun liittyviä kuvia, kirjoituksia, esineistöä sekä kuva- ja äänitallenteita

4)     harjoittamalla entiseen kotiseutuun liittyvän kirjallisuuden ja muiden painotuotteiden sekä muistoesineiden myyntiä, sekä

5)     järjestämällä jäsenistölleen seuran toimintaan sopeutuvia matkoja ja retkiä.

Seuralla on oikeus omistaa kiinteistöjä ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

4 §

Seuran jäsenet

 

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on asunut Vuokselan kunnassa tai jonka sukusiteet liittyvät Vuokselaan tahi joka seuran tarkoituksen hyväksyen haluaa osallistua seuran toimintaan. Seuralla voi olla myös yhteisö- tai kannatusjäseniä.

Seuran jäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.

Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi kutsumisesta päättää seuran vuosikokous hallituksen esityksestä.

Seuran jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun.        

                                                                                                                          

5 §

Hallitus

 

Seuralla on hallitus, johon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä, jotka vuosikokous valitsee kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä ja varajäsenistä on kunakin vuotena erovuodossa kolmannes, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan, joka toimii seuran puheenjohtajana, sekä vastaavalla tavalla varapuheenjohtajan.

 

6 §

Työvaliokunta

 

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu viisi jäsentä. Työvaliokunnan puheenjohtajana on hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana.

Työvaliokunnan tehtävänä on ensisijaisesti valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita.

 

7 §

Sihteeri ja rahastonhoito

 

Hallitus ottaa seuralle sihteerin, joka toimii myös pöytäkirjanpitäjänä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa.

Hallitus päättää seuran rahastonhoidosta ja rahavarojen tallettamisesta.

 

8 §

Seuran nimen kirjoittaminen

 

Seuran nimen kirjoittavat seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

9 §

Tilit ja tilintarkastus

 

Seuran tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä viimeistään tilivuotta seuraavan huhtikuun 15. päivänä.

Tilit, hallituksen laatima vuosikertomus seuran toiminnasta sekä muut seuran hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa hyvissä ajoin ennen vuosikokousta kirjallinen lausunto suorittamastaan tarkastuksesta.

 

10§

Seuran kokoukset

 

Seuran vuosikokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä. Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun vuosikokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle.

Kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta julkaistavalla sanomalehti-ilmoituksella tai seuran kotipaikkakunnalle levitettävällä, julkisille paikoille asetettavalla ilmoituksella.

 

11§

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)     valitan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastaja;

2)     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3)     esitetään seuran vuosikertomus, tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto;

4)     päätetään seuran vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauksen myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, tahi muista toimenpiteistä, joihin tilivuoden tilit ja hallinto mahdollisesti antavat aihetta;

5)     päätetään varsinaisten jäsenten sekä yhteisö- ja kannatusjäsenten jäsenmaksun määrästä;

6)     päätetään alkavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta hallituksen esityksen pohjalta;

7)     valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet alkavalle toimintakaudelle erovuoroisten sijaan;

8)     valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja hallintoa;

9)     päätetään asetettavista toimikunnista ja seuran edustajien valitsemisesta;

10) päätetään niistä sanomalehdistä, joissa 10 §:ssä tarkoitetut kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedoksiannot on jäsenistölle toimitettava;

11) käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat, sekä

12) käsitellään muut asiat, jotka seuran jäsen on kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt vuosikokouksessa käsiteltäväksi, ottaen kuitenkin huomioon mitä yhdistyslaista mahdollisesti johtuu.

 

12§

Sääntöjen muutos ja seuran purkaminen

 

Seuran sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tehty esitys on vuosikokouksessa käsittelyn jälkeen siirrettävä seuraavaan vuosikokoukseen tahi seuran ylimääräiseen kokoukseen, jossa muutos- tai purkamispäätös voidaan tehdä, jos vähintään kaksikolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

 

13§

Varojen käyttö seuran purkamisen jälkeen

 

Jos seura puretaan, tulee sen varat, sitten kun seuran velat on maksettu, luovuttaa Vuoksela-Säätiölle. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee varat luovuttaa Karjalan Liitto ry:lle. Varat tulee molemmissa tapauksissa käyttää mahdollisuuksien mukaan seuran tarkoitusta parhaiten vastaavalla tavalla.

 

14§

Muita määräyksiä

 

Muilta osin seuran toiminnassa noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

 

 

Hyväksytty Vuokselalaisten  Pitäjäseura ry:n vuosikokouksessa 3.6.1990

  ja ylimääräisessä yleisessä kokouksessa 8.12.1990


Vuoksela-Seuran säännöt

 

VS säännöt (doc) (58.5 KB)

 


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy