Edustajat Karjalan Liiton liittovaltuustossa 2020 - 2022


(Valinnat tehtiin vuosikokouksessa 7.3.2020):


• Pohjoinen: Varsinainen jäsen Tarja Rantama, Suur-Jaakkimalaiset, ja Eila Jahn, Suojärven Pitäjäseura. Heidän varajäseniään ovat Tarja Rantamalle Anja Seppä, Jaakkimalaisten seura ja Eila Jahnille Seppo Suominen, Impilahti-Seura (Raja-Karjala, Pohjois-Laatokka, Sortavan seutu, entinen Keski-Karjala; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2980)
• Keskinen: Varsinainen jäsen Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura,  varalla Reijo Martikainen, Antrea-Seura (Vuoksenlaakso (=entinen Keski-Kannas), entinen Käkisalmen seutu, Kaakkois-Kannas; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2620)
• Eteläinen: Varsinainen jäsen Riitta Wallin, Vahviala-Seura, varalla Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-kerho ry (Länsi-Kannas, Viipuri ja Viipurin seutu, ulkosaaret ja Lounaisrannikko; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 1670).

KL:n sääntöjen 10 pykälän mukaan ”Liittovaltuuston jäsenet on valittava siten, että 4 §:n 1- ja 2-kohdassa tarkoitetuilla piiri- ja liittoyhdistyksillä on kullakin oikeus nimetä liittovaltuustoon yksi (1) jäsen jäsenseurojensa luotettavasti todennettavissa olevaa yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti, tai mikäli
henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä on alle tuhat viisisataa (1.500) tai ei ole luotettavasti todennettavissa, yksi (1) jäsen.”
Valtuustoehdokkailta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä.

KPYL: n jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän mukaisesti KPYL sai vuonna 2020 valita neljä edustajaehdokasta.


Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton toiminnantarkastajat 2021

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa 6.3.2021 Kirsi Juura (Jääski-seura) ja Sami Suviranta (Räisälä-Seura), varatoiminnantarkastajiksi valittiin Leena Oikarinen (Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen yhdistys) ja Pentti Mäkinen (Kivennapaseura)