Seuran säännöt

Nurmijärven Karjala-seura ry:n säännöt

                                                 1 §

Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Karjala-seura r.y. ja sen kotipaikka on Nurmijärvi.

                                                 2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä.  Seura tukee toiminnallaan tunnetuksi Karjalaa sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.

                                                 3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
Järjestämällä kotipaikkakunnallaan ja toimintaympäristössään alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita.  Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.

Yhdistys toteuttaa toimintatarkoitustaan:

 • Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia
 • Järjestämällä koulutusta.
 • Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen.
 • Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka  edistävät paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä
 • Harjoittamalla julkaisutoiminta- ja tiedotustoimintaa ja kehittää yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin
 • Harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa.
 • Pitämällä yllä jäsenrekisteriä
 • Toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.

                                               4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahainkeräystä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

                                               5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.  Jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä.  Yhdistys kutsuu kunniapuheenjohtajkseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.  Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun määrää syyskokous.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

Ennen näiden sääntöjen hyväksymistä voimassa olevat jäsenoikeudet säilyvät.

                                                 6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 3-7 jäsentä, joista eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 3 jäsenen saapuvilla ollessa.  Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

                                                 7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

                                                 8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.  Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31.päivää jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntoa toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

                                                 9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous.  Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa.  Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjeellisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

                                                  10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätös
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
 5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään jäsenistölle tarkoitettu yhteinen jäsentilaisuus. (9§).
 6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

                                                 11 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjö, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
 4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo-ja menoarvio.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkatajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
 8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
 9. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenistölle on toimitettava.
 10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus. (9§).
 11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

                                                   12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevat asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintää kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

                                                   13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityöhön tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää.  Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.

Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 17.1.2006 ja sääntömuutos on hyväksytty Nurmijärven Karjala-seura ry:n jäsenkokouksissa 18.10.2009 ja 2.11.2009 sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.08.2010.